تعداد بازدید: 1772

کارگاه آشنایی با اینترنت اشیاء IOT

شناسه: 3473259
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی لینک ثبت نام مرکز آموزش آزاد


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

تعداد بازدید: 1772

کارگاه آشنایی با اینترنت اشیاء IOT

شناسه: 3473259
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی لینک ثبت نام مرکز آموزش آزاد


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات