دکتر عباس فتاحی
رئیس دفتر ریاست

اطلاعات بیشتر

شماره تلفن

08138411564
فکس

08138380660
تحصیلات

دکتری برق
آدرس ایمیل

fatahi@hut.ac.ir

کارشناسان حوزه

محمد بخشنده
مسئول دفتر
تلفن: 08138380560
فکس:08138380660