دکتر عباس فتاحی
رئیس دفتر روابط عمومی

اطلاعات بیشتر

شماره تلفن

08138411564
فکس

08138380660
آدرس ایمیل

کارشناس حوزه

سید کمال حسینی

سمت : کارشناس دفتر

تلفن : 08138411550

ایمیل : info@hut.ac.ir

Responsive Image
ارتباط با ما