رؤسای پیشین دانشگاه صنعتی همدان

دکتر امیر مومنی
1400
دانشیار
​​​​​​​دکتری مهندسی متالورژی و مواد
دکتر حسن ختن لو
1398-1400
استاد
​​​​​​​دکتری مهندسی کامپبوتر
دکتر محمود نیلی
1393-1398
دانشیار 
دکتری مهندسی عمران
دکتر حسن کی پور
1387-1393
استاد
​​​​​​​دکتری شیمی معدنی
دکتر محمد حسین مرادی
1385-1387
استاد
​​​​​​​دکتری مهندسی برق