دکتر رمضانعلی نقی زاده 
دفتر نظارت و ارزیابی

اطلاعات بیشتر

شماره تلفن

08138411203
سوابق اجرائی

عضو هیات علمی گروه مهندسی برقی


تحصیلات

مهندسی برق-قدرت

آدرس ایمیل

nezarat@hut.ac.ir


زیر مجموعه ها