تعداد بازدید: 1551

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد - ارائه دهنده: سیده زهرا موسوی

شناسه: 3152332

بسمه تعالی

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

طراحی کنترل­کننده تحمل­پذیر عیب مبتنی بر روش شبکه عصبی مصنوعی برای توربین­های بادی

ارائه دهنده: سیده زهرا موسوی

زمان: 26 / 07 / 1402    ساعت 12:30                                                                   مکان: کلاس 215

استاد راهنما: دکتر هادی دلاوری                                   مرتبه علمی: دانشیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر مجتبی حسینی تودشکی        مرتبه علمی: استادیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر مهدی خدابنده                        مرتبه علمی:استادیار             دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده: امروزه توربین‌های بادی سهم بزرگی از تولید برق جهان را به خود اختصاص داده­اند و در عین حال نیازمند رسیدگی‌های بیشتر برای کارکرد مناسب می‌باشند، در نتیجه قابلیت اطمینان این توربین‌ها حائز اهمیت است. بخش مهمی از حصول اطمینان از این امر، معرفی سیستم‌های پیشرفته تشخیص عیب، جداسازی، تطبیق و در نتیجه تحمل‌پذیری عیب در توربین‌های بادی است. در اکثر مواقع، کنترل سیستم‌های توربین بادی پیچیدگی­هایی دارد که محققان را به استفاده از روش­های هوشمندی چون منطق فازی، شبکه عصبی، یادگیری تقویتی و ترکیبی از این روش­ها، وادار کرده­است. در این پایان‌نامه، به جهت تحمل‌پذیری عیب در سیستم توربین بادی، یک کنترل‌کننده با استفاده از روش ترکیبی کنترل مد لغزشی مرتبه کسری فازی و شبکه عصبی، ارائه شده است. عملکرد سیستم در دو حالت بدون عیب و با وجود عیب بررسی شده و نتایج نشانگر عملکرد مناسب کنترل‌کننده هستند. همچنین به جهت بهبود عملکرد کنترل‌کننده، از روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی به جهت تخمین عیب و از روش شبکه­های حافظه کوتاه، بلند مدت برای پیش‌بینی پروفیل باد استفاده شده­است تا با استفاده از داده های باد، وظیفه پیش‌بینی عملکرد باد به عهده گرفته و نتایج آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: توربین بادی، کنترل کننده تحمل پذیر عیب، شبکه عصبی، منطق فازی، کنترل کننده مرتبه کسری

​​​​​​​

تعداد بازدید: 1551

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد - ارائه دهنده: سیده زهرا موسوی

شناسه: 3152332

بسمه تعالی

گروه مهندسی برق

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

طراحی کنترل­کننده تحمل­پذیر عیب مبتنی بر روش شبکه عصبی مصنوعی برای توربین­های بادی

ارائه دهنده: سیده زهرا موسوی

زمان: 26 / 07 / 1402    ساعت 12:30                                                                   مکان: کلاس 215

استاد راهنما: دکتر هادی دلاوری                                   مرتبه علمی: دانشیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر مجتبی حسینی تودشکی        مرتبه علمی: استادیار            دانشگاه: صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر مهدی خدابنده                        مرتبه علمی:استادیار             دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده: امروزه توربین‌های بادی سهم بزرگی از تولید برق جهان را به خود اختصاص داده­اند و در عین حال نیازمند رسیدگی‌های بیشتر برای کارکرد مناسب می‌باشند، در نتیجه قابلیت اطمینان این توربین‌ها حائز اهمیت است. بخش مهمی از حصول اطمینان از این امر، معرفی سیستم‌های پیشرفته تشخیص عیب، جداسازی، تطبیق و در نتیجه تحمل‌پذیری عیب در توربین‌های بادی است. در اکثر مواقع، کنترل سیستم‌های توربین بادی پیچیدگی­هایی دارد که محققان را به استفاده از روش­های هوشمندی چون منطق فازی، شبکه عصبی، یادگیری تقویتی و ترکیبی از این روش­ها، وادار کرده­است. در این پایان‌نامه، به جهت تحمل‌پذیری عیب در سیستم توربین بادی، یک کنترل‌کننده با استفاده از روش ترکیبی کنترل مد لغزشی مرتبه کسری فازی و شبکه عصبی، ارائه شده است. عملکرد سیستم در دو حالت بدون عیب و با وجود عیب بررسی شده و نتایج نشانگر عملکرد مناسب کنترل‌کننده هستند. همچنین به جهت بهبود عملکرد کنترل‌کننده، از روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی به جهت تخمین عیب و از روش شبکه­های حافظه کوتاه، بلند مدت برای پیش‌بینی پروفیل باد استفاده شده­است تا با استفاده از داده های باد، وظیفه پیش‌بینی عملکرد باد به عهده گرفته و نتایج آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: توربین بادی، کنترل کننده تحمل پذیر عیب، شبکه عصبی، منطق فازی، کنترل کننده مرتبه کسری

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات