تعداد بازدید: 8483

همکاری دوجانبه دانشگاه صنعتی همدان و شرکت سیمان هگمتان در جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و تحقق شعار سال

شناسه: 939999
اخبار دستاوردها و افتخارات

در بازدید از شرکت سیمان هگمتان بر توسعه همکاری های دوجانبه و زمینه سازی برای تحقق شعار سال به کمک رفع مشکلات صنعت و ترغیب توسعه فن آوری در صنعت و دانشگاه توافق شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی، در این جلسه مدیرعامل شرکت سیمان هگمتان گفت: صنایع استان به خصوص شرکت سیمان هگمتان به حضور دانشگاه ها در کنار خود نیاز دارند.
علی اصغر  گرشاسبی گفت: هم در حوزه منابع انسانی و آموزش نیروها و بروز رسانی اطلاعات آکادمیک کارکنان شرکت سیمان و هم در حوزه انرژی، کاهش مصرف ومصرف بهینه آن نیازمند کمک رسانی دانشگاه هستیم . وی افزود: امروز چالشی که با آن روبرو هستیم فرهنگ سازی مصرف کنندگان در استفاده از محصولات جدید است که در این مهم نیز دانشگاه می تواند بسیار کمک رسان صنعت باشد.
مدیرعامل شرکت سیمان هگمتان گفت: در زمینه تامین تجهیزات و تعمیر قطعات و همچنین بومی سازی تکنولوژی و ساخت تجهیزات نیز می توان همکاری های اثربخشی با دانشگاه صنعتی همدان داشت.
گرشاسبی تعریف یک هدف اجرائی و عملیاتی با پیش مطالعه مهندسی و تحقیقاتی را مسیر همکاری دوجانبه دانشگاه و شرکت خواند و از اساتید دانشگاه خواست تا در این مسیر همیار شرکت سیمان هگمتان باشند.

 رئیس دانشگاه صنعتی همدان نیز ضمن معرفی دانشگاه بر پتانسیل پژوهشی و آموزشی دانشگاه در مسیر نیازها و اهداف شرکت سیمان تاکید کرد و گفت: مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان در رشته های مختلف می توانند فصل مشترک خوبی برای همکاری مابین دو مجموعه باشد. امیر مومنی افزود: نیاز امروز کشور و همچنین هدف و رسالت دانشگاه ها بویژه دانشگاه های صنعتی حرکت به سمت رفع نیازهای صنعت است و در این مورد تشکیل یک کارگروه ارتباط و همکاری مشترک با شرکت سیمان هگمتان می تواند نیازهای این شرکت را پایش و در جهت رفع آنها اقدام کرد.
در این جلسه سایر معاونین و مدیران گروه های آموزشی نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت توسعه همکاری دوجانبه این دو مجموعه پرداختند که موارد زیر به عنوان پیشنهادات اولیه دانشگاه مورد طرح و بررسی قرار گرفت:
- حمایت صنعت از تیم های فن آور مستقر در مرکز نوآوری و رشد دانشگاه
- تبادل دانش و اطلاعات فنی دانشگاه صنعتی همدان و شرکت سیمان هگمتان
-ایفای نقش دانشگاه به عنوان مشاور در پروژه های شرکت سیمان هگمتان
-هدفمند کردن پروژه های دانشجوئی و دوره های کارآموزی دانشگاه صنعتی همدان با توجه به نیاز شرکت سیمان هگمتان
- حضور نمایندگان شرکت سیمان در دانشگاه
- انتقال تجربیات مدیران شرکت سیمان در قالب سخنرانی در رویدادهای دانشگاه
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ویژه کارشناسان و مدیران شرکت سیمان توسط دانشگاه
- مهندسی معکوس در ساخت تجهیزات شرکت سیمان توسط اساتید دانشگاه
- ایجاد تفاهم نامه همکاری مشترک
- تشکیل کارگروه کمیته ارتباط با شرکت سیمان با حضور نمایندگان طرفین


​​​​​​​

تعداد بازدید: 8483

همکاری دوجانبه دانشگاه صنعتی همدان و شرکت سیمان هگمتان در جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و تحقق شعار سال

شناسه: 939999
اخبار دستاوردها و افتخارات

در بازدید از شرکت سیمان هگمتان بر توسعه همکاری های دوجانبه و زمینه سازی برای تحقق شعار سال به کمک رفع مشکلات صنعت و ترغیب توسعه فن آوری در صنعت و دانشگاه توافق شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی، در این جلسه مدیرعامل شرکت سیمان هگمتان گفت: صنایع استان به خصوص شرکت سیمان هگمتان به حضور دانشگاه ها در کنار خود نیاز دارند.
علی اصغر  گرشاسبی گفت: هم در حوزه منابع انسانی و آموزش نیروها و بروز رسانی اطلاعات آکادمیک کارکنان شرکت سیمان و هم در حوزه انرژی، کاهش مصرف ومصرف بهینه آن نیازمند کمک رسانی دانشگاه هستیم . وی افزود: امروز چالشی که با آن روبرو هستیم فرهنگ سازی مصرف کنندگان در استفاده از محصولات جدید است که در این مهم نیز دانشگاه می تواند بسیار کمک رسان صنعت باشد.
مدیرعامل شرکت سیمان هگمتان گفت: در زمینه تامین تجهیزات و تعمیر قطعات و همچنین بومی سازی تکنولوژی و ساخت تجهیزات نیز می توان همکاری های اثربخشی با دانشگاه صنعتی همدان داشت.
گرشاسبی تعریف یک هدف اجرائی و عملیاتی با پیش مطالعه مهندسی و تحقیقاتی را مسیر همکاری دوجانبه دانشگاه و شرکت خواند و از اساتید دانشگاه خواست تا در این مسیر همیار شرکت سیمان هگمتان باشند.

 رئیس دانشگاه صنعتی همدان نیز ضمن معرفی دانشگاه بر پتانسیل پژوهشی و آموزشی دانشگاه در مسیر نیازها و اهداف شرکت سیمان تاکید کرد و گفت: مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان در رشته های مختلف می توانند فصل مشترک خوبی برای همکاری مابین دو مجموعه باشد. امیر مومنی افزود: نیاز امروز کشور و همچنین هدف و رسالت دانشگاه ها بویژه دانشگاه های صنعتی حرکت به سمت رفع نیازهای صنعت است و در این مورد تشکیل یک کارگروه ارتباط و همکاری مشترک با شرکت سیمان هگمتان می تواند نیازهای این شرکت را پایش و در جهت رفع آنها اقدام کرد.
در این جلسه سایر معاونین و مدیران گروه های آموزشی نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت توسعه همکاری دوجانبه این دو مجموعه پرداختند که موارد زیر به عنوان پیشنهادات اولیه دانشگاه مورد طرح و بررسی قرار گرفت:
- حمایت صنعت از تیم های فن آور مستقر در مرکز نوآوری و رشد دانشگاه
- تبادل دانش و اطلاعات فنی دانشگاه صنعتی همدان و شرکت سیمان هگمتان
-ایفای نقش دانشگاه به عنوان مشاور در پروژه های شرکت سیمان هگمتان
-هدفمند کردن پروژه های دانشجوئی و دوره های کارآموزی دانشگاه صنعتی همدان با توجه به نیاز شرکت سیمان هگمتان
- حضور نمایندگان شرکت سیمان در دانشگاه
- انتقال تجربیات مدیران شرکت سیمان در قالب سخنرانی در رویدادهای دانشگاه
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ویژه کارشناسان و مدیران شرکت سیمان توسط دانشگاه
- مهندسی معکوس در ساخت تجهیزات شرکت سیمان توسط اساتید دانشگاه
- ایجاد تفاهم نامه همکاری مشترک
- تشکیل کارگروه کمیته ارتباط با شرکت سیمان با حضور نمایندگان طرفین


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات