تعداد بازدید: 4448

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی همدان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار می کند

شناسه: 1319508
اطلاعیه ها

تعداد بازدید: 4448

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی همدان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار می کند

شناسه: 1319508
اطلاعیه ها

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات