تعداد بازدید: 1272

تکمیل فرم سلامت روان

شناسه: 3412113
اطلاعیه ها

❇️قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود و خوابگاهی ، لطفا فرم سلامت روان که از طریق لینک ذیل ارسال شده با صداقت کامل تکمیل نمایید.

💢 تذکر مهم: شرط استفاده از امکانات رفاهی دربلند مدت و کمک هزینه خوابگاه تکمیل فرم سلامت روان می باشد.

🔴https://portal.saorg.ir/mentalhealth

دانشجویانی که از تاریخ 4 آذر ماه لغایت 14 آذرماه نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند، به 10 نفر به قید قرعه کارت هدیه در روز دانشجو اهدا خواهد شد.

تعداد بازدید: 1272

تکمیل فرم سلامت روان

شناسه: 3412113
اطلاعیه ها

❇️قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود و خوابگاهی ، لطفا فرم سلامت روان که از طریق لینک ذیل ارسال شده با صداقت کامل تکمیل نمایید.

💢 تذکر مهم: شرط استفاده از امکانات رفاهی دربلند مدت و کمک هزینه خوابگاه تکمیل فرم سلامت روان می باشد.

🔴https://portal.saorg.ir/mentalhealth

دانشجویانی که از تاریخ 4 آذر ماه لغایت 14 آذرماه نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند، به 10 نفر به قید قرعه کارت هدیه در روز دانشجو اهدا خواهد شد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات