تعداد بازدید: 7287

بازگشائی کلاس های حضوری در دانشگاه صنعتی همدان- فروردین 1401

شناسه: 829432
مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

بازگشائی کلاس های حضوری در دانشگاه صنعتی همدان- فروردین 1401

 


​​​​​​​

تعداد بازدید: 7287

بازگشائی کلاس های حضوری در دانشگاه صنعتی همدان- فروردین 1401

شناسه: 829432
مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

بازگشائی کلاس های حضوری در دانشگاه صنعتی همدان- فروردین 1401

 


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات