تعداد بازدید: 1515

اطلاعیه مشاهده و اخذ گزارش شماره 428(کارت ورود به جلسه امتحانات) جهت شرکت در امتحانات پایانی

شناسه: 3552033
اطلاعیه ها

🔴 قابل توجه کلیه دانشجویان
بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان برای امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402، موظف به مشاهده، چاپ و به همراه داشتن پرینت گزارش 428 (برنامه امتحانات پایانی دانشجو) از سیستم آموزشی گلستان از روز شنبه مورخ 09/10/1402 جهت شرکت در امتحانات حضوری می باشند. در صورت به همراه نداشتن گزارش 428 دانشجویان اجازه شرکت در امتحانات پایانی نیمسال را ندارند.
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید: 1515

اطلاعیه مشاهده و اخذ گزارش شماره 428(کارت ورود به جلسه امتحانات) جهت شرکت در امتحانات پایانی

شناسه: 3552033
اطلاعیه ها

🔴 قابل توجه کلیه دانشجویان
بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان برای امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402، موظف به مشاهده، چاپ و به همراه داشتن پرینت گزارش 428 (برنامه امتحانات پایانی دانشجو) از سیستم آموزشی گلستان از روز شنبه مورخ 09/10/1402 جهت شرکت در امتحانات حضوری می باشند. در صورت به همراه نداشتن گزارش 428 دانشجویان اجازه شرکت در امتحانات پایانی نیمسال را ندارند.
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات