تعداد بازدید: 9094

اطلاعیه حذف و اضافه ترم 4022

شناسه: 3765328
اطلاعیه ها

حذف و اضافه (ترمیم) از ساعت 8 صبح الی 12 شب، روزهای یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 بهمن ماه سال جاری از قسمت پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان طبق تقویم آموزشی انجام می گیرد. برای مشاهده آخرین تغییرات دروس ارائه شده به گزارش شماره 102 سامانه آموزشی گلستان و جدول لیست تغییرات دروس مراجعه نمایید. همچنین فایل های راهنما در لینک های زیر قابل مشاهده می باشد.

تعداد بازدید: 9094

اطلاعیه حذف و اضافه ترم 4022

شناسه: 3765328
اطلاعیه ها

حذف و اضافه (ترمیم) از ساعت 8 صبح الی 12 شب، روزهای یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 بهمن ماه سال جاری از قسمت پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان طبق تقویم آموزشی انجام می گیرد. برای مشاهده آخرین تغییرات دروس ارائه شده به گزارش شماره 102 سامانه آموزشی گلستان و جدول لیست تغییرات دروس مراجعه نمایید. همچنین فایل های راهنما در لینک های زیر قابل مشاهده می باشد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات