تعداد بازدید: 711

اطلاعیه حذف اضطراری 4022

شناسه: 3519653
اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی با توجه به  آئین نامه آموزشی، می توانند نسبت به حذف اضطراری (حذف تکدرس) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 28/09/1402 و 29/09/1402  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند. قابل توجه است که دانشجویان ورودی 1401 و ماقبل می توانند یک درس تئوری  یا عملی و دانشجویان ورودی 1402 فقط مجاز به حذف یک درس تئوری هستند.

تعداد بازدید: 711

اطلاعیه حذف اضطراری 4022

شناسه: 3519653
اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی با توجه به  آئین نامه آموزشی، می توانند نسبت به حذف اضطراری (حذف تکدرس) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 28/09/1402 و 29/09/1402  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند. قابل توجه است که دانشجویان ورودی 1401 و ماقبل می توانند یک درس تئوری  یا عملی و دانشجویان ورودی 1402 فقط مجاز به حذف یک درس تئوری هستند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات