تعداد بازدید: 879

اطلاعیه ارزشیابی اساتید

شناسه: 3521811
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی:

مطابق مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، امکان صدور کارت ورود به جلسه و همچنین رویت نمرات امتحانات پایان ترم در سیستم گلستان، منوط به انجام ارزشیابی اساتید از تاریخ 1402/10/02 لغایت 1402/10/08 توسط دانشجویان می­باشد، لذا دانشجویان محترم می­بایست در تاریخ مقرر نسبت به انجام ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

تعداد بازدید: 879

اطلاعیه ارزشیابی اساتید

شناسه: 3521811
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی:

مطابق مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، امکان صدور کارت ورود به جلسه و همچنین رویت نمرات امتحانات پایان ترم در سیستم گلستان، منوط به انجام ارزشیابی اساتید از تاریخ 1402/10/02 لغایت 1402/10/08 توسط دانشجویان می­باشد، لذا دانشجویان محترم می­بایست در تاریخ مقرر نسبت به انجام ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات