تعداد بازدید: 8877

از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها

شناسه: 828663
مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

 

طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها از ابتدای اسفند 1400 به صورت حضوری انجام شد.

 

تعداد بازدید: 8877

از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها

شناسه: 828663
مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

 

طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا از سرگیری فعالیت های آموزشی دانشگاه ها از ابتدای اسفند 1400 به صورت حضوری انجام شد.

 

سایر اخبار
افزودن نظرات