اخذ درس کارآموزی در نیمسال ۴۰۰۲

دانشجویانی که قصد اخذ درس کارآموزی در نیمسال ۴۰۰۲ را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ نسبت به اخذ درس کارآموزی اقدام نمایند. بدیهی است که دانشجویان می بایست برای اخذ درس کارآموزی از طریق پیشخوان سیستم آموزشی گلستان اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

اخذ درس کارآموزی در نیمسال ۴۰۰۲

دانشجویانی که قصد اخذ درس کارآموزی در نیمسال ۴۰۰۲ را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ نسبت به اخذ درس کارآموزی اقدام نمایند. بدیهی است که دانشجویان می بایست برای اخذ درس کارآموزی از طریق پیشخوان سیستم آموزشی گلستان اقدام نمایند.

افزودن نظرات