تاریخچه

تاریخ تأسیس مرکز رشد و اختصاص ساختمان کنونی به مرکز رشد به آبان ماه سال 1401 برمی‌گردد. جناب آقای دکتر حسینی تودشکی ریاست مرکز رشد را عهده دار هستند و فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی از سال 1401 زیر نظر ایشان ادامه داشت تا این مرکز در تابستان سال 1402 به صورت کامل تجهیز شد. البته فراخوان واحدهای فناور برای استقرار به صورت رسمی از ابتدای سال 1402 آغاز شد و تا زمان دریافت مجوز رسمی که در آبان ماه سال 1402 اتفاق افتاد تقریبا تمامی اتاق‌های مرکز توسط واحدهای فناور دریافت شده بود. هم اکنون این مرکز با حضور 10 تیم در زمینه‌های مختلف متشکل از اساتید دانشگاه، شرکت‌ها و دانشجویان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.