ارتباط با ما

آدرس:
ساختمان شماره ۱همدان- خیابان شهبد فهمیده- خیابان مردم- دانشگاه صنعتی همدان- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی همدان 
تلفن: ۳۸411112-۰۸۱
ساختمان شماره ۲همدان- خیابان شهید فهمیده- کوچه اطلس 3- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی همدان 

پست الکترونیکی roshd@hut.ac.ir :