سید مهدی حسینی
سرپرست برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری

اطلاعات بیشتر

شماره تلفن

08138411570
آدرس ایمیل

دانلود ها

انتقال معلومات به همکار(مدیریت دانش)
جدول زمانبدی عملکرد سال 1400اعضای غیر هیات علمی

اطلاعیه ها

  • معرفی مدیریت برنامه ریزی، بودجه ، بهره وری و تحول اداری

این مدیریت یکی از دفاتر ذیل ریاست دانشگاه می باشد که تا سال 1385 با عنوان "مدیریت طرح و برنامه" و با بازنگری نمودار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه در سال 1390 ، ضمن اصلاح و هدفمندتر شدن ساختار، با عنوان "مدیریت برنامه ریزی، بودجه، بهره وری و تحول اداری"، در دو گروه زیرمجموعه 1) برنامه ریزی و بودجه ریزی و 2) بهره وری و تحول اداری، اهداف تدوین و تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه و برنامه ریزی و تدوین بودجه در مقاطع بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت به همراه کنترل و پایش مستمر آن را، در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، قوانین بالادستی و راهبردها، سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی مراجع بالادست، تعقیب می نماید.

  • شرح وظایف مصوب مدیریت برنامه ریزی، بودجه ، بهره وری و تحول اداری

انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي معاونت اداری و مالی.

همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .

جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.

تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه.

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها .

دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .

بلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه.

نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .

بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .

مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري حوزه معاونت اداري و مالي.

مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.

برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي‌ربط .

برقراري ارتباط با مراجع ذي‌صلاح جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه.

مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء .

بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.

تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه.

مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي ایشان.

شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .

برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.

برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي .

انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.

انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .

برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد .

پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌اداري و بهره وري در دانشگاه.

اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي.

انجام ساير امور محوله از طرف رييس دانشگاه.

  •  اخبار و  اطلاعیه ها

آرشیو فایل ها

1- دوره­های آموزشی سال 1396

2- دوره­های آموزشی سال 1397

3- دوره­های آموزشی سال 1398
 

  • اهم قوانین، مقررات  و دستورالعمل های مرتبط با این مدیریت

- قانون اساسی کشور

- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

- قانون برنامه و بودجه کشور

- قانون محاسبات عمومی کشور

-قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- قانون احکام دایمی برنامه هیا وسعه کشور

- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

بخشنامه بودجه 1397

قانون بودجه 1397 و پیوست های آن

ضوابط اجرایی بودجه سال 1397

بخشنامه بودجه سال 1398

لایحه بودجه سال 1398

مدل سرانه بودجه سال 1395

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها

چارت سازمانی دانشگاه

ده برنامه تحول اداری کشور

  • لینک های مرتبط:

سازمان برنامه و بودجه کشور : https://mporg.ir

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدانwww.mpo-hm.ir/

دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • تماس با ما :

کارشناسان:

- آقای بهرامی:  38411570-081

- خانم زهدی:   38411559-081

ایمیل مدیریت: tarh_barname@hut.ac.ir

آدرس: همدان- خ شهید فهمیده – خ مردم- دانشگاه صنعتی همدان- ساختمان اصلی. طبقه چهارم.