ارتباط با ما

جهت پاسخگویی سریع واحد مرتبط را به درستی انتخاب کنید.

ارتباط با دانشگاه صنعتی همدان

همدان،بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم

081-38411101
081-38411520
info@hut.ac.ir
6516913733