Responsive Image
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سالتحصیلی 1403 -1402 (نیمسال 4022)

براساس ماده 17 آئین نامه آموزشی، دانشجویانی که غیبت بیش از حد در درسی داشته باشند مجاز به حذف اضطراری آن درس نیستند.
دانشجو موظف است یک هفته پس از اتمام حذف و اضافه، جهت اطلاع از تغییرات احتمالی دروس توسط اساتید راهنما، انتخاب واحد خود را مجدداً بررسی نماید.
آخرین مهلت ثبت نمره پروژه و تحویل آن به کتابخانه 1403/06/25 است.

بر اساس مصوبات شورای آموزشی:

  • دانشجویی که در پیش ثبت نام شرکت نکند فقط مجاز به انتخاب واحد در روز ثبت نام با تاخیر در نیم‌سال بعدی خواهد بود.
  • چنانچه دانشجویی در انتخاب واحد شرکت نکند در حذف و اضافه حداکثر مجاز به انتخاب 14 واحد است.
  • چنانچه دانشجویی در ارزشیابی اساتید شرکت نکند مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات  و انجام پیش ثبت نام ترم آینده نیست.
دانلود تقویم آموزشی نیم سال 4022
تاریخ های کلیدی 4011