کنداکتور پنجمین همایش روز مهندس

آیتم زمان
قرآن و سرود ۹:۳۰
کلیپ خلاصه چهار دوره همایش روز مهندس ۹:۴۰
خیرمقدم رئیس دانشگاه و دبیر همایش ۹:۵۰
سخنرانی استاندار همدان ۱۰:۰۰
کلیپ مصاحبه دانشجویی با موضوع "چالش¬های ورود به صنعت برای دانشجویان" ۱۰:۱۵
سخنرانی مهندس منوچهری "مدیر کارخانه الوان ثابت همدان"
با موضوع "عوامل موفقیت شرکت¬های صنعتی، نیازهای آکادمیک صنعت در اولویت جذب نیرو"
۱۰:۲۵
پذیرایی میان وعده ۱۱:۰۰
پانل تخصصی با حضور مدیران صنعت و اساتید دانشگاه با موضوع "انگاره های دانشی در دانشگاه و مهارتی در صنعت"
مصاحبه با یکی از مدیران پروژه در شرکت IBM با موضوع "مهارت¬های مورد نیاز در صنعت بین¬المللی”
مصاحبه با یکی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی همدان، شاغل در شرکت Crytek آلمان با موضوع "چالش های دانشجویان ایرانی"
۱۱:۱۵
اختتام برنامه ۱۲:۳۰
نشست دوم همایش – برگزاری کارگاه های تخصصی ، ساعت ۱۴ تا ۱۶