حوزهسمتنامتلفن مستقیمایمیل
ریاسترئیس دفتر ریاست و روابط عمومیدکتر سبحانی۳۸۴۱۱-۵۶۴h.sobhani@gmail.com
ریاستمسئول دفترآقای بخشنده۳۸۴۱۱-۵۵۱m.bakhshandeh@yahoo.com
ریاستکارشناس دفتر روابط عمومیآقای حسینی۳۸۴۱۱-۵۵۰info@hut.ac.ir
ریاستمشاور امور حقوقیدکتر نورانی مقدم۳۸۴۱۱-۴۲۵
ریاستکارشناس امور حقوقیخانم رسولی صدر۳۸۴۱۱-۴۲۵
ریاستدفتر نظارت و ارزیابیدکتر بهرامیان۳۸۴۱۱-۴۲۵
ریاستسرپرست بودجه و تشکیلاتآقای عصاری۳۸۴۱۱-۴۵۵
ریاستکارشناس بودجه و تشکیلاتآقای قیاسی راد۳۸۴۱۱-۴۶۲
ریاستدبیر هیات اجرایی جذبدکتر علوی نیا۳۸۴۱۱-۵۴۰
ریاستکارشناس دبیرخانه جذبآقای حسینی پناه۳۸۴۱۱-۵۳۹
ریاستکارشناس امور شاهد و ایثارگرانآقای تقوی طلب۳۸۴۱۱-۲۰۳
ریاستکارشناس دفتر فنیآقای عقیقی۳۸۳۸۱۵۶۴
ریاستکارشناس دفتر فنی آقای دهقانی۳۸۳۸۰۹۳۰
ریاستکارشناس دفتر فنی خانم اصلانی۳۸۴۱۱-۱۲۰
دفتر نهاد مقام معظم رهبری مسئول نهاد رهبریحجت الاسلام قربانی ۳۸۴۱۱-۵۱۵
دفتر نهاد مقام معظم رهبریکارشناس دفتر نهادآقای طاهری۳۸۴۱۱-۵۱۸
حراست رئیس دفترآقای حاجی بابایی۳۸۴۱۱-۵۴۲
حراست کارشناس دفتر حراستآقای مجیدی۳۸۴۱۱-۵۴۵
معاونت اداری و مالی معاون اداری و مالیدکتر حسینیان۳۸۴۱۱-۵۴۸
معاونت اداری و مالیکارشناس دفتر معاونت اداریآقای بخشی زاده۳۸۴۱۱-۵۴۷
معاونت اداری و مالیمدیر امور اداریآقای قاسمی۳۸۴۱۱-۴۵۳
معاونت اداری و مالیمدیر امور مالیآقای کرمی۳۸۴۱۱-۴۵۰
حوزه اداریکارشناس امور اداریخانم قاسمی۳۸۴۱۱-۴۵۳
حوزه اداریکارشناس امور اداریخانم انصاری۳۸۴۱۱-۴۵۲
حوزه مالیکارشناس امور مالی، دریافت و پرداختآقای شاکر اردکانی۳۸۴۱۱-۴۴۵
حوزه مالیرئیس دایره رسیدگی به اسنادآقای حسینی۳۸۴۱۱-۴۴۱
حوزه مالیکارشناس امور مالی، صدور اسنادآقای علویان فر۳۸۴۱۱-۴۴۵
حوزه مالیامین اموالآقای عظیمی۳۸۴۱۱-۴۴۶
حوزه اداری و مالیکارپردازآقای رابطی رنجبر۳۸۴۱۱-۱۱۸
حوزه اداریتاسیساتآقای غلامی۳۸۴۱۱-۱۱۱
حوزه اداریمسئول امور عمومیآقای قرائی۳۸۴۱۱-۱۱۰
معاونت دانشجویی فرهنگیمعاون امور دانشجویاندکتر مظاهری۳۸۴۱۱-۴۵۸
معاونت دانشجویی فرهنگیمدیر امور دانشجویاندکتر پری پور۳۸۴۱۱-۵۳۸
معاونت دانشجویی فرهنگیمدیر امور فرهنگیدکتر فلاحی۳۸۴۱۱-۵۲۷
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس دفتر امور دانشجویانخانم رشادی۳۸۴۱۱-۱۱۶
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس امور فرهنگیخانم قوزانی۳۸۴۱۱-۱۱۲
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس امور خوابگاه هاآقای مطهری مؤید۳۸۴۱۱-۱۲۱
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس امور مشاوره دانشجویانخانم حیدر رضایی۳۸۴۱۱-۱۲۱
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس اداره رفاه دانشجویانخانم قنایی۳۸۴۱۱-۱۱۲
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس اداره تربیت بدنیآقای ناصری۳۸۴۱۱-۱۱۹
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس امور تغذیهآقای مقیمی۳۸۴۱۱-۱۱۴
حوزه فرهنگی دانشجوییکارشناس امور تغذیهآقای ناصری۳۸۴۱۱-۱۱۵
معاونت آموزشی پژوهشیمعاون آموزشی و پژوهشیدکتر نقی زاده۳۸۴۱۱-۵۵۹
معاونت آموزشی پژوهشیمدیر امور پژوهشیدکتر نجفی۳۸۴۱۱-۵۵۶
معاونت آموزشی پژوهشیکارشناس دفتر معاونت آموزشیآقای لطف۳۸۴۱۱-۵۵۹
معاونت آموزشی پژوهشیمدیر امور آموزشیآقای حمیدی۳۸۴۱۱-۴۱۹
حوزه آموزشکارشناس آموزش - انتقال،مهمانخانم حسینی نیک روش۳۸۴۱۱-۴۰۸
حوزه آموزشکارشناس آموزش - امتحاناتآقای نامدارمنش۳۸۴۱۱-۴۱۳
حوزه آموزشکارشناس آموزش- امور کلاس هاآقای پارسایی۳۸۴۱۱-۴۱۷
حوزه آموزشکارشناس آموزش- فارغ التحصیلانخانم شفیعی۳۸۴۱۱-۴۱۱
حوزه آموزشدبیرخانه آموزشآقای لطفیان کریم۳۸۴۱۱-۴۰۷
معاونت آموزشی پژوهشی
معاونت آموزشی پژوهشی
تحصیلات تکمیلیمدیر امور تحصیلات تکمیلیدکتر مومنی۳۸۴۱۱-۵۱۳
تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلیخانم معین۳۸۴۱۱-۴۱۹
تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلیآقای رشیدی۳۸۴۱۱-۱۰۵
حوزه پژوهشکارشناس گروه مطالعات و تحقیقاتآقای مریانجی۳۸۴۱۱-۵۶۳
حوزه پژوهشکارشناس دفتر ارتباط با صنعتآقای صوفی۳۸۳۸۱۹۲۸
حوزه پژوهشمسئول کتابخانهخانم سهرابی۳۸۴۱۱-۱۰۳
حوزه پژوهشکارشناس کتابخانهخانم رحیمیون۳۸۴۱۱-۱۰۴
حوزه پژوهشکارشناس کتابخانهخانم وظیفه۳۸۴۱۱-۱۰۴
حوزه پژوهشمسئول اتاق سرورخانم هاشمی۳۸۴۱۱-۶۰۰
حوزه پژوهشکارشناس سایت کامپیوترآقای جاویدانی۳۸۴۱۱-۶۰۱
آزمایشگاه هاسرپرست آزمایشگاه مرکزیدکتر حیدرپور۳۸۴۱۱-۴۰۳
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه مرکزیخانم ایزدی۳۸۴۱۱-۲۱۷
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه شیمیخانم آقاجانی۳۸۴۱۱-۱۰۲
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه فیزیکآقای بهرامی مقدس۳۸۴۱۱-۲۲۰
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه برقآقای میررازی۳۸۴۱۱-۳۲۲
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه کامپیوترآقای سلیمانی۳۸۴۱۱-۲۲۱
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه الکترونیکآقای زمانیان۳۸۴۱۱-۳۲۱
آزمایشگاه هاکارشناس آزمایشگاه موادآقای نثری۳۸۴۱۱-۲۲۲
گروه مهندسی برقمدیر گروهدکتر نقی زاده ۳۸۴۱۱-۵۰۶
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر بابایی توسکی۳۸۴۱۱-۵۰۹
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر خدابنده۳۸۴۱۱-۵۳۳
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر دلاوری۳۸۴۱۱-۵۲۳
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیمهندس دوست محمدی۳۸۴۱۱-۴۶۴
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر شاهدوستی۳۸۴۱۱-۴۱۰
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر عظیمی۳۸۴۱۱-۴۱۹
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر علی پور۳۸۴۱۱-۵۰۷
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر فتاحی۳۸۴۱۱-۵۲۴
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیمهندس قنبری خرم۳۸۴۱۱-۵۰۶
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر کوکبی۳۸۴۱۱-۴۱۹
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر محمدی۳۸۴۱۱-۵۰۴
گروه مهندسی برقعضو هیأت علمیدکتر موسوی۳۸۴۱۱-۴۱۶
گروه مهندسی شیمیمدیر گروهدکتر وصالی ناصح۳۸۴۱۱-۴۰۶
گروه مهندسی شیمیعضو هیأت علمیدکتر بهرامیان۳۸۴۱۱-۵۰۲
گروه مهندسی شیمیعضو هیأت علمیدکتر رسته۳۸۴۱۱-۴۱۲
گروه مهندسی شیمیعضو هیأت علمیدکتر سبحانی۳۸۴۱۱-۵۶۴
گروه مهندسی شیمیعضو هیأت علمیدکتر شجاعیان۳۸۴۱۱-۴۲۲
گروه مهندسی شیمیعضو هیأت علمیدکتر قناد زاده۳۸۴۱۱-۵۰۳
گروه مهندسی شیمیعضو هیأت علمیدکتر مدی۳۸۴۱۱-۵۱۰
گروه مهندسی معدنمدیر گروهدکتر زارع نقدهی۳۸۴۱۱-۴۰۵
گروه مهندسی معدنعضو هیأت علمیدکتر اسدی زاده۳۸۴۱۱-۴۲۳
گروه مهندسی معدنعضو هیأت علمیدکتر بابانوری۳۸۴۱۱-۴۲۱
گروه مهندسی معدنعضو هیأت علمیدکتر جدیری۳۸۴۱۱-۴۰۴
گروه مهندسی معدنعضو هیأت علمیدکتر دهقانی۳۸۴۱۱-۴۰۲
گروه مهندسی معدنعضو هیأت علمیدکتر سرفرازی۳۸۴۱۱-۵۱۱
گروه مهندسی کامپیوترمدیر گروهدکتر بشیری۳۸۴۱۱-۵۳۰
گروه مهندسی کامپیوترعضو هیأت علمیدکتر احمدوند۳۸۴۱۱-۵۲۹
گروه مهندسی کامپیوترعضو هیأت علمیدکتر غفاری نژاد۳۸۴۱۱-۵۳۰
گروه مهندسی موادمدیر گروهدکتر قادری حمیدی۳۸۴۱۱-۴۵۹
گروه مهندسی موادعضو هیأت علمیدکتر بیات۳۸۴۱۱-۴۰۱
گروه مهندسی موادعضو هیأت علمیدکتر پورعبدلی۳۸۴۱۱-۴۶۵
گروه مهندسی موادعضو هیأت علمیدکتر طولمی نژاد۳۸۴۱۱-۵۱۲
گروه مهندسی موادعضو هیأت علمیدکتر حیدرپور۳۸۴۱۱-۴۰۳
گروه مهندسی موادعضو هیأت علمیدکتر قاسمی۳۸۴۱۱-۴۶۰
گروه مهندسی موادعضو هیأت علمیدکتر مومنی۳۸۴۱۱-۵۱۳
گروه مهندسی پزشکیمدیر گروهدکتر جاماسب ۳۸۴۱۱-۴۶۳
گروه مهندسی رباتیکمدیر گروهدکتر میری پور فرد۳۸۴-۱۱۵۲۶
گروه مهندسی رباتیکعضو هیأت علمیدکتر ورشوی۳۸۴۱۱-۴۰۹
گروه مهندسی رباتیکعضو هیأت علمیدکتر فخار۳۸۴۱۱-۴۲۴
گروه مهندسی رباتیکعضو هیأت علمیدکتر خادمی۳۸۴۱۱-۵۲۵
گروه مهندسی رباتیکعضو هیأت علمیدکتر پاینده پیمان۳۸۴۱۱-۵۲۷
گروه علوم پایهمدیر گروهدکتر کریمی۳۸۴۱۱-۵۳۶
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیدکتر مظاهری۳۸۴۱۱-۴۵۸
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیدکتر نجفی۳۸۴۱۱-۵۵۶
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیدکتر رضایی والا ۳۸۴۱۱-۵۰۱
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیدکتر آریاپور۳۸۴۱۱-۵۳۵
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیدکتر پری پور۳۸۴۱۱-۵۳۸
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیمهندس حمیدی۳۸۴۱۱-۵۳۳
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیمهندس یوسفی۳۸۴۱۱-۵۳۲
گروه علوم پایهعضو هیأت علمیدکتر عباسی۳۸۴۱۱-۴۲۴
عمومیانتظاماتتلفنخانه۳۸۴۱۱-۱۰۰
عمومیانتظاماتانتظامات۳۸۴۱۱-۱۰۱
عمومیسلفآقایان۳۸۴۱۱-۱۰۸
عمومیسلفخانم ها۳۸۴۱۱-۱۱۳
عمومیآمفی تئاتراتاق کنترل۳۸۴۱۱-۵۶۱
عمومیسالن جلساتسالن جلسات۳۸۴۱۱-۴۵۶
عمومیبسیج دانشجوییبرادران۳۸۴۱۱-۲۰۰
عمومیبسیج دانشجوییخواهران۳۸۴۱۱-۲۰۱
عمومیانجمن اسلامیدانشجویان۳۸۴۱۱-۱۱۷
عمومیانجمن های علمیدانشجویان۳۸۴۱۱-۴۵۷
عمومیکانون شکوفائی، خلاقیت و نوآوریدکتر موسوی۳۸۳۸۱۹۲۸
دفتر استعدادهای درخشاندکتر کوکبی۳۸۴۱۱-۴۱۹