ارتباط با حوزه های آموزش و دانشجوئی

ارتباط با اساتید – ( دانشجویان گرامی می توانند با جستجو در کادر زیر اطلاعات تماس اساتید را مشاهده نمایند)

 

ردیفنام و نام خانوادگیایمیلشماره تماس داخلی محل کاررفع اشکال درسیتلفن همراه
۱ ابوالفضل شجاعیانshojaeian@hut.ac.ir۰۸۱-۳۸۴۱۱۴۵۹
۲ احسان قاسمی مقدمegm_ir@hut.ac.ir
۳ احمد قادری حمیدیghaderi@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۴۶
۴ احمد قادری شمیمahmadghaderi@yahoo.com
۵ اعظم دولت نژادAdolatnejad@gmail.com@AMMAFSA
۶ اکبر حیدرپورheidarpour@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۴۸
۷ امید بیاتObayat@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۳۰۶
۸ امید حمیدیomidhamidi77@yahoo.com۸۱۳۸۴۱۱۴۱۶@hut_esp1
۹ امیر مومنیmomeni@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۲۷۳
۱۰ بوجاری sanaz.bojari@gmail.com
۱۱ بهزاد طولمی نژادtolaminejad@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۴۴
۱۲ بیژن مدیmedi@hut.ac.ir۰۸۱-۳۸۴۱۱۴۵۲
۱۳ پژمان بیاتpezhman.bayat.basu@gmail.com-pezhman.bayat@phd.guilan.ac.ir@pezhmanBayat2020
۱۴ پگاه مقیمیPegaahmoghimi@gmail.com@pemoghimi 
۱۵ پیمان بیاتpeyman.bayat.basu@gmail.com peyman.bayat@phd.guilan.ac.ir@peymanBayat2020
۱۶ جابر یوسفی سیفjaber.yousofi@yahoo.com۰۸۱-۳۸۴۱۱۴۵۳
۱۷ جواد رضوانیJavad.rezvani@gmail.com
۱۸ حمیدرضا شاهدوستیh.doosti@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۵۲۹
۱۹ راضیه ترکمنیhut.torkamani@gmail.com (تلگرام)t.me/engine_math_hut
۲۰ رسول باغبانی baghbani@hut.ac.ir۸۱۳۸۴۱۱۵۱۳۹۱۳۳۰۴۰۵۲۰
۲۱ رمضانعلی نقی زادهRa.naghizadeh@gmail.com۳۸۴۱۱۵۰۸
۲۲ سبحان نادریانS.naderian@gmail.com
۲۳ سعید کریمیs.karimi@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۲۶
۲۴ سمیرا عباسی samira.abbasi@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۴۰۱
۲۵ سیاوش رجبیWicomm.hut@gmail.com-Siavash.rajabi@gmail.com۳۸۴۱۱۵۳۵@Siavash_Rajabi1
۲۶ سیدمحمد عظیمیazimi@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۵۳۸
۲۷ سیدمحمدمهدی موسویmoosavi@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۳۰۲Smmmoosavi (ایتا)
۲۸ شعیب بابایی توسکیs.b.touski@gmail.com۳۸۴۱۱۵۲۶ @sb_touski @sbtouski
۲۹ صمد قاسمیSamad.ghasemi@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۵۱
۳۰ عباس فتاحی می آبادیfattahi@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۵۲۴Fattahi.hut (سروش)
۳۱ عبدالله میرزابیگیAb.mirzabeigi@gmail.com
۳۲ عبدلله میرزابیگی Ab.mirzabeigi@gmail.com ۹۱۸۷۱۳۳۸۱۸
۳۳ علی کلانترنیاAli.kalantarnia@gmail.com
۳۴ علی کلانترنیا ali.kalantarnia@gmail.com۰۸۱۳۲۵۱۲۳۴۷ داخلی ۱۰۷ ۰۹۱۸۳۱۴۷۴۴۱, ۰۹۱۸۵۰۰۰۱۶۵
۳۵ علیرضا بهرامیانbahramian@aut.ac.ir۰۸۱-۳۸۴۱۱۴۶۵
۳۶ علیرضا فلاحی fallahi@hut.ac.ir۸۱۳۸۴۱۱۱۱۵
۳۷ علیرضا قریشیsargr1990@yahoo.com
۳۸ علیرضا کوکبیAlireza.kokabi@ymail.com۳۸۴۱۱۵۲۵@arkokabi (تلگرام)
۳۹ قاسم علی پورg.alipoor@gmail.com۳۸۴۱۱۵۳۰@ alipoor_g
۴۰ لطف اله کریمیLokar71@yahoo.com۸۱۳۸۴۱۱۵۰۵@lokarimi
۴۱ مجتبی حسینی تودشکیmhosseini_t@yahoo.com-mhosseini.t@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۵۶۷@Dr_Hosseini_Hamedan۹۰۲۰۴۳۲۹۱۷
۴۲ مجتبی رستهmrasteh@hut.ac.ir۰۸۱-۳۸۴۱۱۵۳۶
۴۳ مجتبی مظاهریوmojtaba.mazaheri@hut.ac.ir,mojtabamazaheri@yahoo.com@MojtabaMazaheriAmir
۴۴ مجید رضایی والاmrezaeivala@gmail.com۰۸۱-۳۸۴۱۱۵۰۱
۴۵ مجید رضایی والاrezaeivalam@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۵۰۱
۴۶ محمدباقر خدابخشی khodabakhshi@hut.ac.ir۸۱۳۸۴۱۱۵۰۷
۴۷ مژگان نجفیMojgannajafi1@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۴۵۰@najafihut
۴۸ مسعود وصالی ناصحmasood.vesali@hut.ac.ir۰۸۱-۳۸۴۱۱۴۶۰
۴۹ معصومه بلالیmasoumeh.balali@yahoo.com۸۱۳۸۴۱۱۳۱۳
۵۰ معصومه خامه چیKhamehchi.hut@gmail.comGeneralphysicshut@ @Generalphysicshutkhamehchi
۵۱ مهدی پورعبدلیmpourabdoli@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۴۵
۵۲ مهدی خدابندهmkhodabandeh@gmail.com-khodabandeh@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۵۳۳
۵۳ میثم شفاعیshafaee.edu@gmail.com
۵۴ وانیا خدا کرمیWania.khodakarami@gmail.com@vania_kh11
۵۵ هادی دلاوریh.delavari@ymail.com-delavari@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۵۲۸
۵۶ هادی سبحانیsobhani_ha@yahoo.com۰۸۱-۳۸۴۱۱۴۵۸
۵۷ یوسفیham_yousefi@yahoo.com۸۱۳۸۴۱۱۵۰۲youphy1 :فیزیک ۱ @youphy2: فیزیک ۲
۵۸ حمیدرضا قنبری خرمghanbari@hut.ac.ir- h.ghanbarikhorram@gmail.com۳۸۴۱۱۵۰۸
۵۹ رضا اکبری موحد reza_akbarimovahed@yahoo.com۹۱۸۹۰۱۹۹۸۹
۶۰ علی ختن لوAlikhotanloo@yahoo.com@Alikhotanloo
۶۱ فلاحتMofalahat@gmail.com@mofalahat
۶۲ مجید میرزایی مدامMajid.mirzayi@ut.ac.ir@majidmirzayi
۶۳ محمدحسین دوست محمدیDoost.mohammadi@gmail.com۳۸۴۱۱۵۳۴
۶۴ محمود پری پورparipour@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۵۰۶ @mparipour
۶۵احسان قاسمیegm_ir@hut.ac.ir
۶۶آوا خواجه ئیانkhajeiana@yahoo.com
۶۷بهشاد جدیری شکریbehshad.jodeiri@gmail.com ۳۸۴۱۱۴۰۴
۶۸پدرام اشتریpedramashtari@gmail.com۳۸۴۱۱۳۰۶
۶۹پژمان بیاتpezhman.bayat.basu@gmail.com
۷۰پیام ورشوی p.varshovi@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۴۳۹@PVarshovi
۷۱جواد افشاریj_afshari_m@yahoo.com
۷۲جواد پاینده پیمانj.payandehpeyman@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۴۴۰
۷۳حسام دهقانیdehghan.hesam@gmail.com۳۸۴۱۱۴۰۵
۷۴حسن بشیریbashiri@hut.ac.ir
۷۵راضیه ترکمنیhut.torkamani@gmail.com
۷۶زهرا کاتبیezkatebi@gmail.com
۷۷زهره نقیبیZohreh.naghibii@gmail.com
۷۸ستار مهدوریsatar.mahdevari@hut.ac.ir۳۸۴۱۱۴۱۰
۷۹علیرضا قریشیsargr1990@yahoo.com
۸۰فاطمه امیریf.amiri@hut.ac.ir
۸۱فرزانه زارعیfarzanehzareie@gmail.com@hutcompiler982 ۰۹۱۸۸۱۸۶۸۴۳
۸۲کانال رفع اشکال درس ریاضی@engmathhut
۸۳کانال رفع اشکال درس ریاضی ۱@math1hut
۸۴کانال رفع اشکال درس ریاضی ۲@math2hut
۸۵کانال رفع اشکال درس محاسبات عددی@numhut
۸۶کانال رفع اشکال درس معادلات دیفرانسیل@hut_dif
۸۷کانال ریاضیات دانشگاه صنعتی همدان@hutmath
۸۸کانال فیزیک @mazaheriphysics
۸۹مجتبی فرهانچی۹۱۸۳۱۶۹۷۲۲
۹۰مجید اسدیmjd.asadi79@gmail.com
۹۱محسن احمدوندahmadvand@hut.ac.ir
۹۲محمد سعید عقیقیaghighi.basu@gmail.com
۹۳محمدرضا رضائیان rezaeian@hut.ac.ir۸۱۳۸۴۱۱۵۰۹۹۱۳۳۱۹۳۸۷۳
۹۴مصطفی اسدی زادهmostafa.asadizadeh@gmail.com۳۸۴۱۱۴۲۲
۹۵مه لقا افراسیابیAfrasiabi.mahlagha@gmail.com 
۹۶میثم جهانیjahany.meysam@gmail.com@mjahani
۹۷نعیمه فخارnaemeh.fakhar@gmail.com۸۱۳۸۴۱۱۴۰۲@NaFakhar
۹۸نفیسه صالحیnafiseh.salehi1391@gmail.com---
۹۹نیما بابانوریbbn.nima@gmail.com ۳۸۴۱۱۴۲۱
۱۰۰وحید نیک بینvahidnikbin@aut.ac.ir---
۱۰۱وهاب سرفرازیvahab.sarfarazi@gmail.com ۳۸۴۱۱۴۰۹
۱۰۲ویدا احمدیv_ahmadisabet@yahoo.com
۱۰۳اصغر جلالیa.jalali770@gmail.com
۱۰۴فرشته درویشیfdarvishi28@gmail.com
۱۰۵نفیسه فتاحیانn.fattahian2016@gmail.com
۱۰۶شادی قمریshadigham1@gmail.com
۱۰۷وحید رهبریvahid1369rahbari@gmail.com
۱۰۸ریحانه لونیloni@modares.ac.ir , rloni2017@gmail.com
۱۰۹احسان رضاییehsanrelec@gmail.com
۱۱۰سمیرا احدیsanati.s.ahadi@gmail.com
۱۱۱امیرحسین یاوریyavari_ah@yahoo.com
۱۱۲زهرا سنگری مطلقzahrasangarimotlagh@yahoo.com
۱۱۳سمیرا آقاجانیsamira.aghajaniii@gmail.com
۱۱۴زهرا روحیroohi.za@gmail.com
۱۱۵پریسا ارژنگیparisa.arzhangi@gmail.com
۱۱۶فاطمه کریمیfatemehka@gmail.com
۱۱۷محمد بهرامی مقدسm.bahrami.mbasu@gmail.com
۱۱۸غزاله اشرفیashrafi.ghazaleh@yahoo.com
۱۱۹سهیلا موسویsallimsv@yahoo.com
۱۲۰فاطمه خدابندهf.khodabandeh@yahoo.com
۱۲۱خدابنده لو سمیراs.khodabandehlou@aut.ac.ir
۱۲۲مینو کرباسیkarbasiminoo@gmail.com
۱۲۳مجید پاکیزهpakizeh@um.ac.ir
۱۲۴مزدک ایزدیmazdak.izadi@modares.ac.ir
۱۲۵زهرا سهرابیsohrabi.z@gmail.com
۱۲۶زهرا حسینیzsahel.hosseini@gmail.com
۱۲۷آرش محمدیa.mohammadi70@ut.ac.ir
۱۲۸

 

ارتباط با سایر بخش های دانشگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *