تلفن های داخلی – اداری

حوزه دفترسمتنامداخلی
حوزه ریاستریاسترئیس دانشگاهدکترختن لو551
حوزه ریاستریاسترئیس دفتردکتر عظیمی564
حوزه ریاستحوزه ریاستمسئول دفترآقای بخشنده551
حوزه ریاستدفتر روابط عمومیکارشناس آقای حسینی550
حوزه ریاستاداره امور حقوقیکارشناس خانم رسولی صدر559
حوزه ریاستگروه نظارت و ارزیابیسرپرستدکتر بهرامیان559
حوزه ریاستهیأت اجرایی جذبدبیردکتر رضائی والا540
حوزه ریاستهیأت اجرایی جذبکارشناس آقای حسینی پناه539
حوزه ریاستامور دانشجویان شاهدرئیس دکتر دلاوری523
حوزه ریاستامور دانشجویان شاهدکارشناسآقای تقوی طلب203
حوزه ریاستاداره امور فنی و عمرانیکارشناس آقای عقیقی310
حوزه ریاستاداره امور فنی و عمرانیکارشناس آقای دهقانی308
حوزه ریاستبودجه و بهره وریمدیرآقای عصاری215
حوزه ریاستگروه خدمات فرهنگیرئیسآقای قاسمی516
حوزه ریاستاداره حراسترئیس آقای حاجی بابایی542
حوزه ریاستاداره حراستکارشناس آقای بخشی زاده547
حوزه ریاستاداره حراستکارشناس آقای مجیدی545
حوزه معاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالیمعاوندکتر مومنی547
حوزه معاونت اداری و مالیامور اداری و پشتیبانیمدیرآقای حسن زاده571
حوزه معاونت اداری و مالیمدیریت امور مالیمدیرآقای عظیمی561
حوزه معاونت اداری و مالیحوزه اداری و مالیکارشناسآقای مجیدی547
حوزه معاونت اداری و مالیامور اداریکارشناسخانم قاسمی573
حوزه معاونت اداری و مالیاداره کارگزینیکارشناس آقای فریدی215
حوزه معاونت اداری و مالیاداره دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم انصاری573
حوزه معاونت اداری و مالیاداره دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم سپهری519
حوزه معاونت اداری و مالیاداره دریافت و پرداخترئیسآقای حسینی560
حوزه معاونت اداری و مالیاداره دریافت و پرداختحسابدار-انباردارآقای علویان فر552
حوزه معاونت اداری و مالیاداره اسناد و اعتباراتکارشناسآقای شاکر558
حوزه معاونت اداری و مالیحسابداری شبانهکارشناسآقای قیاسی565
حوزه معاونت اداری و مالیامور مالیکارشناسخانم تکرلی552
حوزه معاونت اداری و مالیاداری و مالیکارپردازآقای ذبیحی 563
حوزه معاونت اداری و مالیاداره امور عمومیمسئول آقای قرائی520
حوزه معاونت اداری و مالیاداره امور عمومیمتصدی تاسیساتآقای غلامی111
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت دانشجوییمعاوندکتر مظاهری116
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور دانشجوییمدیر دکتر پاینده پیمان115
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیحوزه دانشجویی و فرهنگیکارشناس خانم رشادی116
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور فرهنگیکارشناس خانم قوزانی112
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور فرهنگیکارشناسآقای رابطی119
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور فرهنگیکارشناسآقای رشیدی119
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور دانشجوییکارشناس خوابگاهآقای پارسایی119
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور دانشجوییکارشناس رفاهخانم فرهادی112
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور دانشجوییکارشناس مشاورهخانم حیدر رضایی121
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور دانشجوییکارشناس رفاهخانم قنایی112
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیامور دانشجوییکارشناس تغذیهآقای مقیمی211
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیتربیت بدنیکارشناسآقای ناصری211
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمعاونت آموزش و پژوهشمعاوندکتر دلاوری528
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیامور پژوهش و فناوریمدیردکتر بشیری543
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیحوزه آموزش و پژوهشمسئول دفترآقای لطف528
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیاداره آموزشمدیر آقای حمیدی416
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیاداره آموزشکارشناسخانم حسینی408
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیاداره آموزشکارشناسآقای نامدارمنش411
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیاداره آموزشکارشناسآقای غیاث425
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیاداره آموزشکارشناسخانم شفیعی424
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیدبیرخانه آموزشکارشناسآقای لطفیان کریم413
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیدبیرخانه آموزشکارشناسآقای خدابخشیان407
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه تحصیلات تکمیلیمدیردکتر بابانوری473
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه تحصیلات تکمیلیکارشناسخانم معین419
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه آموزش های آزادسرپرستدکتر رسته546
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه مطالعات و تحقیقاتسرپرستمهندس قنبری خرم544
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه مطالعات و تحقیقاتکارشناسآقای مریانجی522
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت و شکوفائی خلاقیت رئیسدکتر موسوی557
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکتابخانه و مرکز اسنادسرپرستخانم سهرابی103
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکتابخانه و مرکز اسنادکتابدارخانم وظیفه104
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکتابخانه و مرکز اسنادکتابدارخانم رحیمیون104
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیاداره چاپ و انتشاراتسرپرستآقای مریانجی522
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه فناوری اطلاعاتکارشناس سرورخانم هاشمی600
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیگروه فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای جاویدانی601
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه مرکزیسرپرستدکتر حیدرپور448
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه مرکزیکارشناسخانم بلالی217
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه فیزیککارشناس آقای بهرامی مقدس223
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه برقکارشناس آقای میررازی222
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه کامپیوترکارشناس آقای سلیمانی220
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه الکترونیککارشناسآقای زمانیان321
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه شیمیکارشناسخانم آقاجانی228
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه موادکارشناسآقای فریدی
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه موادکارشناس آقای نثری222
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه معدنکارشناسآقای زرین قلم205
سایر حوزه ها دفتر نهاد رهبری مسئولحجت الاسلام سبحانی515
سایر حوزه ها دفتر نهاد رهبری کارشناسآقای زارعی515
سایر حوزه ها بسیج دانشجوی200
سایر حوزه ها سلف آقایان108
سایر حوزه ها سلف بانوان113
سایر حوزه ها بوفه دانشجویی-
سایر حوزه ها تکثیرات-
سایر حوزه ها انتظامات - ساختمان فرشچیان218
سایر حوزه ها انتظامات - ساختمان اصلی101

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *