تلفن های داخلی – اساتید

گروهاستادداخلی
مهندسی برقبابائی توسکی525
مهندسی برقخدابنده533
مهندسی برقدلاوری523
مهندسی برقدوست محمدی502
مهندسی برقرجبی535
مهندسی برقشاه دوستی529
مهندسی برقعظیمی101
مهندسی برقعلی پور530
مهندسی برقفتاحی 524
مهندسی برققنبری خرم544
مهندسی برقکوکبی526
مهندسی برقموسوی557
مهندسی برقنقی زاده541
مهندسی برقحسینی تودشکی567
مهندسی شیمیبهرامیان465
مهندسی شیمیرسته546
مهندسی شیمیسبحانی458
مهندسی شیمیشجاعیان 459
مهندسی شیمیمدی452
مهندسی شیمیوصالی ناصح460
مهندسی شیمییوسفی سیف453
مهندسی شیمیکریمی426
مهندسی کامپیوتراحمدوند566
مهندسی کامپیوترامیری455
مهندسی کامپیوتربشیری543
مهندسی کامپیوترافراسیابی229
مهندسی کامپیوترنقیبی229
مهندسی مکانیکپاینده پیمان440
مهندسی مکانیکخادمی549
مهندسی مکانیکفخار402
مهندسی مکانیکورشوی جاغرق439
مهندسی معدناسدی زاده422
مهندسی معدنبابانوری421
مهندسی معدنجدیری شکری404
مهندسی معدندهقانی405
مهندسی معدناشتری306
مهندسی معدنسرفرازی409
مهندسی معدنمهدوری410
مهندسی پزشکیآشوری راد101
مهندسی پزشکیباغبانی خضرلو513
مهندسی پزشکیجاماسب 511
مهندسی پزشکیخدابخشی509
مهندسی پزشکیرضائیان507
مهندسی پزشکیعباسی401
مهندسی موادبیات306 
مهندسی موادپورعبدلی 445
مهندسی موادحیدرپور448
مهندسی موادطولمی نژاد444
مهندسی موادقادری حمیدی446
مهندسی موادقاسمی نجف آبادی451
مهندسی موادمومنی473
علوم پایهپری پور506
علوم پایهحمیدی 416
علوم پایهرضایی والا511
علوم پایهکریمی505
علوم پایهمظاهری538
علوم پایهنجفی450
علوم پایهیوسفی502

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *