لیست تلفن داخلی ۹۹

حوزه گروه / سمتنامتلفن داخلی
داخلی+08138411
حوزه ریاسترئیس دانشگاهحسن ختن لو551
حوزه ریاسترئیس دفتر ریاستسید محمد عظیمی564
حوزه ریاستمسئول دفتر حوزه ریاستمحمد بخشنده551
حوزه ریاستکارشناس دفتر روابط عمومی / آموزش مجازیکمال حسینی550
حوزه ریاستکارشناس دفتر نظارت و ارزیابیمیثم پیله وریان559
حوزه ریاستسرپرست گروه نظارت و ارزیابیعلیرضا بهرامیان559
حوزه ریاستدبیر هیأت اجرایی جذبمجید رضائی والا540
حوزه ریاستکارشناس هیأت اجرایی جذبسید محمد امیر حسینی پناه539
حوزه ریاستکارشناس امور دانشجویان شاهدجلیل تقوی طلب203
حوزه ریاستکارشناس اداره امور فنی و عمرانیمحمدرضا عقیقی310
حوزه ریاستکارشناس اداره امور فنی و عمرانیمحمد دهقانی308
حوزه ریاستمدیر بودجه و بهره وریمهدی عصاری215
حوزه ریاسترئیس اداره حراستحسین حمدیه542
حوزه ریاستکارشناس اداره حراستحیدر بخشی زاده547
حوزه ریاستکارشناس اداره حراستمحمد مجیدی545
حوزه معاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالیامیر مومنی553
حوزه معاونت اداری و مالیمدیر امور اداری و پشتیبانیفرهاد حسن زاده571
حوزه معاونت اداری و مالیمدیر امور مالیمحمدحسن عظیمی561
حوزه معاونت اداری و مالیمسئول دفتر حوزه اداری و مالیحسین مجیدی554
حوزه معاونت اداری و مالیکارشناس امور اداریطیبه قاسمی573
حوزه معاونت اداری و مالیکارشناس اداره دبیرخانه مرکزیاعظم انصاری544
حوزه معاونت اداری و مالیکارشناس اداره دبیرخانه مرکزیخدیجه سپهری519
حوزه معاونت اداری و مالیرئیس اداره دریافت و پرداختسیدمهدی حسینی560
حوزه معاونت اداری و مالیامین اموالمحمدمهدی علویان فر552
حوزه معاونت اداری و مالیکارشناس اداره اسناد و اعتباراتوحید شاکر اردکانی558
حوزه معاونت اداری و مالیکارشناس حسابداری شبانهسیدآرش قیاسی565
حوزه معاونت اداری و مالیکارشناس امور مالیفریبا تکرلی552
حوزه معاونت اداری و مالیکارپردازسعید ذبیحی563
حوزه معاونت اداری و مالیمسئول اداره امور عمومیاحمد قرائی520
حوزه معاونت اداری و مالیمتصدی تاسیساتفرهاد غلامی111
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجوییمجتبی مظاهری116
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیمدیر امور دانشجوییجواد پاینده پیمان115
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول دفتر حوزه دانشجویی و فرهنگیمریم رشادی116
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگیسمیه قوزانی112
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس انجمن ها علمیمحمود رابطی119
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس کانون های فرهنگیجهانبخش رشیدی119
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس خوابگاهکاظم پارسایی119
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس رفاهساره فرهادی112
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس مشاورهراهله حیدر رضایی121
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس کمیته انظباطیمریم رشادی116
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس تغذیهوحید مقیمی211
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس تربیت بدنیعلی اکبر ناصری211
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمعاون آموزش و پژوهشهادی دلاوری528
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمدیر امور پژوهش و فناوریحسن بشیری543
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمسئول دفتر حوزه آموزش و پژوهشمحمدعلی لطف528
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمدیر اداره آموزشامید حمیدی416
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس میمهانی و انتقالمنیره السادات حسینی408
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس امتحاناتامیر نامدارمنش411
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس دبیرخانه آموزشرامین غیاث425
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس امور دانش آموختگانمریم شفیعی424
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس امور کلاس هاجعفر لطفیان کریم413
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس بایگانی آموزشحسین خدابخشیان407
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمدیر گروه تحصیلات تکمیلینیما بابانوری421
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس تحصیلات تکمیلیمریم معین419
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیسرپرست گروه آموزش های آزادمجتبی رسته536
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیرئیس گروه مطالعات و تحقیقاتحمیدرضا قنبری خرم508
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس گروه مطالعات و تحقیقاتمصطفی مریانجی522
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیرئیس گروه کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت و ارتباط با صنعتسیدمحمدمهدی موسوی516
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس گروه کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت و ارتباط با صنعتحسین شجاعیان522
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمدیر کتابخانه و مرکز اسنادفهیمه سهرابی103
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکتابدارنیره جهانگیر وظیفه104
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکتابدارالهام رحیمیون104
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیسرپرست اداره چاپ و انتشاراتمصطفی مریانجی522
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمسئول آی تی و سرورسارا هاشمی600
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس نرم افزار / آموزش مجازیاحسان جاویدانی314
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیمدیر آزمایشگاه مرکزیاکبر حیدرپور448
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه مرکزیمعصومه بلالی217
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه فیزیکمحمد بهرامی مقدس223
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه برقرضا میررازی222
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه کامپیوترمصطفی سلیمانی220
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه الکترونیکاحسان زمانیان321
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه شیمیسمیرا آقاجانی228
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه موادمهدی فریدی101
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه مواداحمد نثری222
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیکارشناس آزمایشگاه معدنعرفان زرین قلم205
سایر حوزه هامسئول دفتر نهاد رهبریحجت الاسلام سبحانی515
سایر حوزه هاکارشناس دفتر نهاد رهبریآقای زارعی515
سایر حوزه هاانتظامات - ساختمان فرشچیان218
سایر حوزه هاانتظامات - ساختمان اصلی101
گروه های آموزشیعلوم پایهمحمود پری پور506
گروه های آموزشیعلوم پایهامید حمیدی 416
گروه های آموزشیعلوم پایهمجید رضایی والا540
گروه های آموزشیعلوم پایهلطف اله کریمی505
گروه های آموزشیعلوم پایهمجتبی مظاهری538
گروه های آموزشیعلوم پایهمژگان نجفی450
گروه های آموزشیعلوم پایهحمید یوسفی502
گروه های آموزشیمهندسی برقشعیب بابایی توسکی526
گروه های آموزشیمهندسی برقمجتبی حسینی تودشکی524
گروه های آموزشیمهندسی برقمهدی خدابنده533
گروه های آموزشیمهندسی برقهادی دلاوری523
گروه های آموزشیمهندسی برقمحمدحسین دوست محمدی502
گروه های آموزشیمهندسی برقسیاوش رجبی535
گروه های آموزشیمهندسی برقحمیدرضا شاه دوستی529
گروه های آموزشیمهندسی برقسید محمد عظیمی564
گروه های آموزشیمهندسی برققاسم علی پور530
گروه های آموزشیمهندسی برقعباس فتاحی513
گروه های آموزشیمهندسی برقحمیدرضا قنبری خرم508
گروه های آموزشیمهندسی برقعلیرضا کوکبی525
گروه های آموزشیمهندسی برقسیدمحمدمهدی موسوی516
گروه های آموزشیمهندسی برقرمضانعلی نقی زاده508
گروه های آموزشیمهندسی پزشکیمعصومه آشوری راد557
گروه های آموزشیمهندسی پزشکیرسول باغبانی خضرلو557
گروه های آموزشیمهندسی پزشکیشهریار جاماسب 511
گروه های آموزشیمهندسی پزشکیمحمدباقر خدابخشی507
گروه های آموزشیمهندسی پزشکیمحمدرضا رضائیان509
گروه های آموزشیمهندسی پزشکیسمیرا عباسی401
گروه های آموزشیمهندسی شیمیعلیرضا بهرامیان465
گروه های آموزشیمهندسی شیمیمجتبی رسته546
گروه های آموزشیمهندسی شیمیهادی سبحانی458
گروه های آموزشیمهندسی شیمیابوالفضل شجاعیان 459
گروه های آموزشیمهندسی شیمیسعید کریمی426
گروه های آموزشیمهندسی شیمیبیژن مدی452
گروه های آموزشیمهندسی شیمیمسعود وصالی ناصح460
گروه های آموزشیمهندسی شیمیجابر یوسفی سیف453
گروه های آموزشیمهندسی کامپیوترمحسن احمدوند426
گروه های آموزشیمهندسی کامپیوترمه لقا افراسیابی212
گروه های آموزشیمهندسی کامپیوترفاطمه امیری455
گروه های آموزشیمهندسی کامپیوترحسن بشیری543
گروه های آموزشیمهندسی کامپیوترزهره نقیبی229
گروه های آموزشیمهندسی معدنمصطفی اسدی زاده422
گروه های آموزشیمهندسی معدنپدرام اشتری306
گروه های آموزشیمهندسی معدننیما بابانوری421
گروه های آموزشیمهندسی معدنبهشاد جدیری شکری404
گروه های آموزشیمهندسی معدنحسام دهقانی405
گروه های آموزشیمهندسی معدنوهاب سرفرازی409
گروه های آموزشیمهندسی معدنستار مهدوری410
گروه های آموزشیمهندسی مکانیکجواد پاینده پیمان440
گروه های آموزشیمهندسی مکانیکاحسان خادمی549
گروه های آموزشیمهندسی مکانیکنعیمه فخار402
گروه های آموزشیمهندسی مکانیکپیام ورشویی جاغرق439
گروه های آموزشیمهندسی موادامید بیات306 
گروه های آموزشیمهندسی موادمهدی پورعبدلی سردرود 445
گروه های آموزشیمهندسی مواداکبر حیدرپور448
گروه های آموزشیمهندسی موادبهزاد طولمی نژاد اخلاقی ثابت444
گروه های آموزشیمهندسی مواداحمد قادری حمیدی446
گروه های آموزشیمهندسی موادصمد قاسمی نجف آبادی451
گروه های آموزشیمهندسی موادامیر مؤمنی473

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *