عکس کاور خود را تغییر دهید
Students-affair-management
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر جواد پاینده پیمان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مکانیک
08138380520
38411115
اطلاعیه ها

راهنمای تسهیلات و وام های دانشجوئی

اهم وظايف:

1-نظارت براجراي دقيق قوانين ومقررات خوابگاهي
2-انجام بازديدهاي دوره اي ازخوابگاه ها
3-نظارت دائم بر ورود و خروج و رعايت بهداشت و.....درخوابگاه ها
4-نظارت برحُسن انجام امور محوله اداره سلف سرويس از لحاظ كيفيت و كميت غذا و تغذيه و بهداشت محيط
5-انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
6-انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان
7-انجام امور مربوط به بيمه دانشجويان با انتخاب شركت بيمه معتبر
8-پيگيري وانتخاب شركت حمل ونقل معتبر و عقد قرارداد
9-تدوين برنامه هاي اياب وذهاب جهت واحد هاي مختلف دانشگاه،اردو هاي مختلف دانشجويي وخوابگاه هاي دانشگاه
10-ارائه برنامه هاي مرتبط با مشاوره دانشجويان در زمينه هاي تحصيلي، خانوادگي و فرهنگي
11-همكاري با شوراي صنفي و استفاده از نقطه نظرات آنان در برنامه هاي مختلف خوابگاهي،تغذيه،آموزشي،رفاهي

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم قنایی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

تصویر کارشناس
خانم فرهادی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

تصویر کارشناس
آقای پارسایی

سمت : کارشناس اداره خوابگاه ها

تلفن : 08138411119

تصویر کارشناس
آقای ناصری

سمت : سرپرست اداره تربت بدنی

تلفن : 08138411211

 

تصویر کارشناس
آقای مقیمی

سمت : کارشناس تغذیه

تلفن : 08138411211

تصویر کارشناس
خانم حیدر رضایی

سمت : مرکز مشاوره دانشجویی

تلفن : 08138411121

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Students-affair-management
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر جواد پاینده پیمان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مکانیک
08138380520
38411115
اطلاعیه ها

راهنمای تسهیلات و وام های دانشجوئی

اهم وظايف:

1-نظارت براجراي دقيق قوانين ومقررات خوابگاهي
2-انجام بازديدهاي دوره اي ازخوابگاه ها
3-نظارت دائم بر ورود و خروج و رعايت بهداشت و.....درخوابگاه ها
4-نظارت برحُسن انجام امور محوله اداره سلف سرويس از لحاظ كيفيت و كميت غذا و تغذيه و بهداشت محيط
5-انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
6-انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان
7-انجام امور مربوط به بيمه دانشجويان با انتخاب شركت بيمه معتبر
8-پيگيري وانتخاب شركت حمل ونقل معتبر و عقد قرارداد
9-تدوين برنامه هاي اياب وذهاب جهت واحد هاي مختلف دانشگاه،اردو هاي مختلف دانشجويي وخوابگاه هاي دانشگاه
10-ارائه برنامه هاي مرتبط با مشاوره دانشجويان در زمينه هاي تحصيلي، خانوادگي و فرهنگي
11-همكاري با شوراي صنفي و استفاده از نقطه نظرات آنان در برنامه هاي مختلف خوابگاهي،تغذيه،آموزشي،رفاهي

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم قنایی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

تصویر کارشناس
خانم فرهادی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

تصویر کارشناس
آقای پارسایی

سمت : کارشناس اداره خوابگاه ها

تلفن : 08138411119

تصویر کارشناس
آقای ناصری

سمت : سرپرست اداره تربت بدنی

تلفن : 08138411211

 

تصویر کارشناس
آقای مقیمی

سمت : کارشناس تغذیه

تلفن : 08138411211

تصویر کارشناس
خانم حیدر رضایی

سمت : مرکز مشاوره دانشجویی

تلفن : 08138411121

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها