عکس کاور خود را تغییر دهید
robotic-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر پیام ورشوی جاغرق
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی مکانیک
08138411526
08138411439
این فایل حذف شده است.
  • استادیار گروه های مهندسی رباتیک و مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از 93 تاکنون
  • مدیر گروه مهندسی رباتیک از مهر 97 تاکنون
  • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
  • داور مجلات مهندسی مکانیک مدرس، مکانیک امیرکبیر، مکانیک سازه ها و شاره ها
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر پیام ورشوی جاغرق

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احسان خادمی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر نعیمه فخار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر جواد پاینده پیمان

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
robotic-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر پیام ورشوی جاغرق
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی مکانیک
08138411526
08138411439
این فایل حذف شده است.
  • استادیار گروه های مهندسی رباتیک و مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از 93 تاکنون
  • مدیر گروه مهندسی رباتیک از مهر 97 تاکنون
  • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
  • داور مجلات مهندسی مکانیک مدرس، مکانیک امیرکبیر، مکانیک سازه ها و شاره ها
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر پیام ورشوی جاغرق

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احسان خادمی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر نعیمه فخار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر جواد پاینده پیمان

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها