عکس کاور خود را تغییر دهید
publications
عکس کاور خود را تغییر دهید
مصطفی مریانجی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411552
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
دکتر نقی زاده

رئیس شورای اداره انتشارات

دکتر بشیری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر مومنی

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر نجفی

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر قادری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر ورشوی

عضو شورای اداره انتشارات

مصطفی مریانجی

رئیس اداره انتشارات دانشگاه

دبیر شورای اداره انتشارات

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
publications
عکس کاور خود را تغییر دهید
مصطفی مریانجی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411552
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
دکتر نقی زاده

رئیس شورای اداره انتشارات

دکتر بشیری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر مومنی

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر نجفی

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر قادری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر ورشوی

عضو شورای اداره انتشارات

مصطفی مریانجی

رئیس اداره انتشارات دانشگاه

دبیر شورای اداره انتشارات

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها