عکس کاور خود را تغییر دهید
publications
عکس کاور خود را تغییر دهید
مصطفی مریانجی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411522
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
دکتر دلاوری

رئیس شورای اداره انتشارات

دکتر بشیری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر بابانوری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر اسدی زاده

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر بهرامیان

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر ورشوی

عضو شورای اداره انتشارات

مصطفی مریانجی

رئیس اداره انتشارات دانشگاه

دبیر شورای اداره انتشارات

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
publications
عکس کاور خود را تغییر دهید
مصطفی مریانجی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411522
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
دکتر دلاوری

رئیس شورای اداره انتشارات

دکتر بشیری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر بابانوری

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر اسدی زاده

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر بهرامیان

عضو شورای اداره انتشارات

دکتر ورشوی

عضو شورای اداره انتشارات

مصطفی مریانجی

رئیس اداره انتشارات دانشگاه

دبیر شورای اداره انتشارات

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها