عکس کاور خود را تغییر دهید
mining-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر حسام دهقانی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411405
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر وهاب سرافرازی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر حسام دهقانی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مسعود زارع نقدهی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر نیما بابانوری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر بهشاد جدیری شکری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر ستار مهدوری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر مصطفی اسدی زاده

تلفن : 08138411423


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس

مهندس عرفان زرین قلم

کارشناس ارشد ژئوفیزیک

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی معدن

(مکانیک سنگ_فراوری مواد معدنی_کارتوگرافی_سنگ شناسی_نقشه برداری_کانی شناسی نوری_طراحی معادن_کانی شناسی توصیفی_طراحی معادن_اکتشاف)

شماره تماس 08138411205

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
mining-engineering
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر حسام دهقانی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411405
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر وهاب سرافرازی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر حسام دهقانی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مسعود زارع نقدهی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر نیما بابانوری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر بهشاد جدیری شکری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر ستار مهدوری

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر مصطفی اسدی زاده

تلفن : 08138411423


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس

مهندس عرفان زرین قلم

کارشناس ارشد ژئوفیزیک

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی معدن

(مکانیک سنگ_فراوری مواد معدنی_کارتوگرافی_سنگ شناسی_نقشه برداری_کانی شناسی نوری_طراحی معادن_کانی شناسی توصیفی_طراحی معادن_اکتشاف)

شماره تماس 08138411205

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها