عکس کاور خود را تغییر دهید
Alumni
عکس کاور خود را تغییر دهید
امید حمیدی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد آمار
08138380520
08138411416
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان


تلفن : 08138411424


تصویر کارشناس
رامین غیاث

سمت : متصدی بایگانی دانشجویی


تلفن : 081384114407


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Alumni
عکس کاور خود را تغییر دهید
امید حمیدی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد آمار
08138380520
08138411416
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان


تلفن : 08138411424


تصویر کارشناس
رامین غیاث

سمت : متصدی بایگانی دانشجویی


تلفن : 081384114407


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها