عکس کاور خود را تغییر دهید
Alumni
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نیما بابانوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138380520
08138411421
اطلاعیه ها

اطلاعیه ارسال پستی مدارک

دانش آموختگانی که درخواست ارسال مدارک تحصیلی شامل گواهی موقت، دانشنامه، گواهی ابطال معافیت، گواهی رتبه و .. را  از طریق پست به آدرس خود دارند می توانند مبلغ  ۴۵۳۳۰۰ ریال به حساب امانی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰ و شماره شبا۸۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰  IR  نزد بانک مرکزی به نام اداره کل پست استان همدان  واریز نموده و تصویر فیش واریزی به همراه آدرس دقیق، کدپستی و شماره همراه خود را به ایمیل egrad@hut.ac.ir ارسال نمایند. در صورتی که درخواست گواهی موقت از طریق پیشخوان خدمت گلستان انجام شده باشد، تصویر فیش واریزی باید از طریق پیشخوان ارسال گردد.

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان


تلفن : 08138411424


تصویر کارشناس
رامین غیاث

سمت : متصدی بایگانی دانشجویی


تلفن : 081384114407


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Alumni
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر نیما بابانوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138380520
08138411421
اطلاعیه ها

اطلاعیه ارسال پستی مدارک

دانش آموختگانی که درخواست ارسال مدارک تحصیلی شامل گواهی موقت، دانشنامه، گواهی ابطال معافیت، گواهی رتبه و .. را  از طریق پست به آدرس خود دارند می توانند مبلغ  ۴۵۳۳۰۰ ریال به حساب امانی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰ و شماره شبا۸۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۷۷۷۱۲۰۴۹۸۰  IR  نزد بانک مرکزی به نام اداره کل پست استان همدان  واریز نموده و تصویر فیش واریزی به همراه آدرس دقیق، کدپستی و شماره همراه خود را به ایمیل egrad@hut.ac.ir ارسال نمایند. در صورتی که درخواست گواهی موقت از طریق پیشخوان خدمت گلستان انجام شده باشد، تصویر فیش واریزی باید از طریق پیشخوان ارسال گردد.

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی

سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان


تلفن : 08138411424


تصویر کارشناس
رامین غیاث

سمت : متصدی بایگانی دانشجویی


تلفن : 081384114407


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها