زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

جدول زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات

این جدول درحال به روز رسانی است

​​​​​

​​​​​​​

نام درس نام استاد تاريخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات 
كيفيت توان رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 10-9
شيمي آلي پيشرفته سيد احمد رضا موسوي زارع ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 12-10
سمينار كارشناسي ارشد اكبر حيدرپور ۱۴۰۱/۰۳/۲8  1401/4/20 
ریاضی1 پگاه مقیمی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 9-10
ریاضی1 ساناز بوجاری ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 10-11
ریاضی1 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/۰۳/۲8  
شناسایی الگو محمدرضا رضائیان ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 10-12
رایانش تکاملی مه لقا افراسیابی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/4/20 ساعت 11
بررسیهای فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/03/30 ساعت 11
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 1401/04/07 ساعت 12:30
سیستم برتراشه علیرضا کوکبی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/20 ساعت 16
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
روشهای نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/1 ساعت 10:30
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
داده کاوی پیشرفته فاطمه امیری ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/07 ساعت 12
سمینار کارشناسی ارشد معصومه آشوری راد ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/20 ساعت 11
ریاضی2 محمود پری پور ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12:30
ریاضی2 وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
ریاضی2 لطف الله کریمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 8
انرژی های تجدیدپذیر سید محمد مهدی موسوی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12
خطا در اندازه گیری مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
اپتیک زیست پزشکی مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰3/30 1401/04/20 ساعت 10
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/06 ساعت 9
فیزیک2 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/08 ساعت 10
فیزیک2 مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 10
فیزیک2 حمید یوسفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/18 ساعت 10
فیزیک2 معصومه خامه چی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/13 ساعت 11
شیمی معدنی پیشرفته حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/22

​​​​​​​

زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

جدول زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات

این جدول درحال به روز رسانی است

​​​​​

​​​​​​​

نام درس نام استاد تاريخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات 
كيفيت توان رمضانعلي نقي زاده ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 10-9
شيمي آلي پيشرفته سيد احمد رضا موسوي زارع ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 12-10
سمينار كارشناسي ارشد اكبر حيدرپور ۱۴۰۱/۰۳/۲8  1401/4/20 
ریاضی1 پگاه مقیمی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/8 ساعت 9-10
ریاضی1 ساناز بوجاری ۱۴۰۱/۰۳/۲8 شنبه 1401/4/4 ساعت 10-11
ریاضی1 اعظم دولت نژاد ثمرین ۱۴۰۱/۰۳/۲8  
شناسایی الگو محمدرضا رضائیان ۱۴۰۱/۰۳/۲8 چهارشنبه 1401/4/1 ساعت 10-12
رایانش تکاملی مه لقا افراسیابی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/4/20 ساعت 11
بررسیهای فنی و اقتصادی در معدن حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/۲8 1401/03/30 ساعت 11
آشنایی با مهندسی شیمی علیرضا بهرامیان ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 1401/04/07 ساعت 12:30
سیستم برتراشه علیرضا کوکبی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/20 ساعت 16
بلور شناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۱۴۰۱/۰۳/29 1401/04/04 ساعت 11
روشهای نوین مطالعه مواد اکبر حیدرپور ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/1 ساعت 10:30
مدارهای منطقی محسن احمدوند ۱۴۰۱/۰۳/30 1401/04/20 ساعت 10
داده کاوی پیشرفته فاطمه امیری ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/07 ساعت 12
سمینار کارشناسی ارشد معصومه آشوری راد ۱۴۰۱/۰۳/31 1401/04/20 ساعت 11
ریاضی2 محمود پری پور ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12:30
ریاضی2 وانیا خداکرمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
ریاضی2 لطف الله کریمی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 8
انرژی های تجدیدپذیر سید محمد مهدی موسوی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 12
خطا در اندازه گیری مهدی پورعبدلی سردرود ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/08 ساعت 11
اپتیک زیست پزشکی مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰3/30 1401/04/20 ساعت 10
روشهای عددی پیشرفته در معادن وهاب سرفرازی ۱۴۰۱/۰4/01 1401/04/06 ساعت 9
فیزیک2 مژگان نجفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/08 ساعت 10
فیزیک2 مجتبی مظاهری ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/11 ساعت 10
فیزیک2 حمید یوسفی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/18 ساعت 10
فیزیک2 معصومه خامه چی ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/13 ساعت 11
شیمی معدنی پیشرفته حمید گودرزی افشار ۱۴۰۱/۰4/04 1401/04/22

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد- مجتبی پورعلی

اطلاعیه مسابقات انتخابی شطرنج

تفاهم نامه طرح دستیار فناوری

اطلاعیه دعوت به مصاحبه پذیرفته‌شدگان جامانده از مصاحبه مرحله اول و...

زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

دوره نرم افزار Fluent

افزودن نظرات