برگزاری آزمون بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان،  آزمون HSE در چهار بخش، ایمنی برق، ایمنی حریق، ایمنی مواد شیمیایی و آزمایشگاه و CPR در تاریخ 5/3/1401 از ساعت 10 تا 12 برگزار گردید که در این آزمون، تعداد 365 دانشجوی کارشناسی ارشد شرکت کردند و بیش از 97% از دانشجویان توانستند نمره قبولی را کسب نمایند.

برای دانشجویانی که نمره قبولی کسب کرده­ اند گواهی دوره HSE صادر خواهد شد. داشتن گواهی این دوره برای حضور در آزمایشگاه‌ها و  فارغ ­التحصیلی الزامی می‌باشد.


​​​​​​​

برگزاری آزمون بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان،  آزمون HSE در چهار بخش، ایمنی برق، ایمنی حریق، ایمنی مواد شیمیایی و آزمایشگاه و CPR در تاریخ 5/3/1401 از ساعت 10 تا 12 برگزار گردید که در این آزمون، تعداد 365 دانشجوی کارشناسی ارشد شرکت کردند و بیش از 97% از دانشجویان توانستند نمره قبولی را کسب نمایند.

برای دانشجویانی که نمره قبولی کسب کرده­ اند گواهی دوره HSE صادر خواهد شد. داشتن گواهی این دوره برای حضور در آزمایشگاه‌ها و  فارغ ­التحصیلی الزامی می‌باشد.


​​​​​​​

افزودن نظرات