تعداد بازدید: 425

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنجم، ششم و هفتم

شناسه: 1601576
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات ترم پنجم، ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1402-1401 متقاضی تمدید سنوات ترم پنجم هستند:

 • پایان‌نامه را در بازه زمانی انتخاب واحد یا ترمیم اخذ کنند. عدم انتخاب واحد مطابق آیین‌نامه وزارتی به منزله انصراف از تحصیل است.
 • نیاز به ارائه درخواست نیست.

دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1402-1401 متقاضی تمدید سنوات ترم ششم هستند:

 • پایان‌نامه را در بازه زمانی انتخاب واحد یا ترمیم اخذ کنند. عدم انتخاب واحد مطابق آیین‌نامه وزارتی به منزله انصراف از تحصیل است.
 • نیاز به ارائه درخواست نیست.
 • در صورت موافقت شورای تحصیلات تکمیلی با تمدید سنوات، جریمه مالی مصوب هیات امنا، به عنوان بدهکاری منظور خواهد شد.

دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1402-1401 متقاضی تمدید سنوات ترم هفتم هستند:

 • تمدید سنوات ترم هفتم به عنوان آخرین نیمسال ممکن برای تحصیل، صرفا در صورت ارسال نامه استاد محترم راهنما به اداره تحصیلات تکمیلی مبنی بر اعلام دلایل نیاز به تمدید سنوات ترم هفتم و موافقت ایشان انجام می‌شود. پیگیری این موضوع به عهده دانشجو است.
 • نیاز به ارائه درخواست نیست، صرفا نگارش و ارسال نامه مذکور را از استاد محترم راهنما و اداره تحصیلات تکمیلی و نتیجه جلسه  کمیسیون موارد خاص را از اداره تحصیلات تکمیلی پیگیری نمایند.
 • در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص با آخرین تمدید سنوات، جریمه مالی مصوب هیات امنا، به عنوان بدهکاری منظور خواهد شد. آخرین تاریخ ممکن برای دفاع 30/07/1402 خواهد بود و به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. برای دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنان در شهریور ماه به پایان می‌رسد آخرین مهلت دفاع 31/06/1402 است.​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 425

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنجم، ششم و هفتم

شناسه: 1601576
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات ترم پنجم، ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1402-1401 متقاضی تمدید سنوات ترم پنجم هستند:

 • پایان‌نامه را در بازه زمانی انتخاب واحد یا ترمیم اخذ کنند. عدم انتخاب واحد مطابق آیین‌نامه وزارتی به منزله انصراف از تحصیل است.
 • نیاز به ارائه درخواست نیست.

دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1402-1401 متقاضی تمدید سنوات ترم ششم هستند:

 • پایان‌نامه را در بازه زمانی انتخاب واحد یا ترمیم اخذ کنند. عدم انتخاب واحد مطابق آیین‌نامه وزارتی به منزله انصراف از تحصیل است.
 • نیاز به ارائه درخواست نیست.
 • در صورت موافقت شورای تحصیلات تکمیلی با تمدید سنوات، جریمه مالی مصوب هیات امنا، به عنوان بدهکاری منظور خواهد شد.

دانشجویانی که در نیم‌سال دوم 1402-1401 متقاضی تمدید سنوات ترم هفتم هستند:

 • تمدید سنوات ترم هفتم به عنوان آخرین نیمسال ممکن برای تحصیل، صرفا در صورت ارسال نامه استاد محترم راهنما به اداره تحصیلات تکمیلی مبنی بر اعلام دلایل نیاز به تمدید سنوات ترم هفتم و موافقت ایشان انجام می‌شود. پیگیری این موضوع به عهده دانشجو است.
 • نیاز به ارائه درخواست نیست، صرفا نگارش و ارسال نامه مذکور را از استاد محترم راهنما و اداره تحصیلات تکمیلی و نتیجه جلسه  کمیسیون موارد خاص را از اداره تحصیلات تکمیلی پیگیری نمایند.
 • در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص با آخرین تمدید سنوات، جریمه مالی مصوب هیات امنا، به عنوان بدهکاری منظور خواهد شد. آخرین تاریخ ممکن برای دفاع 30/07/1402 خواهد بود و به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. برای دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنان در شهریور ماه به پایان می‌رسد آخرین مهلت دفاع 31/06/1402 است.​​​​​​​

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات