اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد- مجتبی پورعلی

بسمه تعالی

 

گروه مهندسی معدن

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

مدلسازي عددي انتشار موج با استفاده از نرم افزار PFC2D

ارائه دهنده:

مجتبی پورعلی

زمان: سه شنبه 7/04/1401 ساعت 8:30 صبح                 مکان: دانشگاه صنعتی همدان ساختمان اصلی کلاس 111

 

استاد راهنما:   وهاب سرفرازی                                             مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: صنعتی همدان

استاد مشاور:   حسام دهقانی                                               مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: صنعتی همدان

 استاد داور داخلی:  نیما بابانوری                                            مرتبه علمی: استادیار         دانشگاه: صنعتی همدان

 استاد داور خارجی: سید داوود محمدی                                  مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: بوعلی همدان

چکیده:

در این پایان‌نامه بررسی رشد ترک ناشی از انفجار توسط نرم‌افزار PFC2D شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل با خروجی‌های تست‌های فیزیکی مقایسه شده است. به این منظور, ابتدا تعداد 10 نمونه بتن با ابعاد 70 سانتی‌متر در 70 سانتی‌متر در 20 سانتی‌متر ساخته شد و یک حفره با قطر 2.54 سانتی‌متر در مرکز نمونه ایجاد شد. یک نمونه بکر و 9 نمونه دیگر دارای درزه هایی با بازشدگی 1.5 و 3 و 4.5 سانتیمتر بودند , 3 عدد از نمونه های درزه دار بدون پرشدگی , 3 عدد با پرشدگی گچ و 3 نمونه دیگر با پرشدگی بتن با مقاومت بیشتر نسبت به گچ و کمتر از بتن اطراف بودند,سپس در نمونه ها آتشباری انجام شد و نحوه رشد ترک ها برداشت گردید. همزمان با تست آزمایشگاهی مدلسازی عددی توسط نرم افزار PFC2D انجام شد که مدلی با ابعاد 70 سانتی‌متر در 70 سانتی‌متر ساخته شد و یک چال در مرکز مدل با قطر 2.54 سانتی‌متر ایجاد گردید. مشابه نمونه های آزمایشگاهی درزه هایی برای بررسی اثر پرشدگی بر رفتار رشد ترک ایجاد شد. ضخامت و طول و موقعیت این درزه ها نسبت به چال متغیر میباشند. موقعیت این درزه ها در 3 فاصله متفاوت 9 , 15 و 21 سانتی‌متر از مرکز چال قرار گرفت, درزه ها در 3 مقدار متفاوت 1.5 , 3 و 4.5 سانتی‌متری و همچنین طول درزه ها نیز 60 ,40 و 20 سانتی‌متر می‌باشد. ​​​​​​​

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد- مجتبی پورعلی

بسمه تعالی

 

گروه مهندسی معدن

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

مدلسازي عددي انتشار موج با استفاده از نرم افزار PFC2D

ارائه دهنده:

مجتبی پورعلی

زمان: سه شنبه 7/04/1401 ساعت 8:30 صبح                 مکان: دانشگاه صنعتی همدان ساختمان اصلی کلاس 111

 

استاد راهنما:   وهاب سرفرازی                                             مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: صنعتی همدان

استاد مشاور:   حسام دهقانی                                               مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: صنعتی همدان

 استاد داور داخلی:  نیما بابانوری                                            مرتبه علمی: استادیار         دانشگاه: صنعتی همدان

 استاد داور خارجی: سید داوود محمدی                                  مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: بوعلی همدان

چکیده:

در این پایان‌نامه بررسی رشد ترک ناشی از انفجار توسط نرم‌افزار PFC2D شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل با خروجی‌های تست‌های فیزیکی مقایسه شده است. به این منظور, ابتدا تعداد 10 نمونه بتن با ابعاد 70 سانتی‌متر در 70 سانتی‌متر در 20 سانتی‌متر ساخته شد و یک حفره با قطر 2.54 سانتی‌متر در مرکز نمونه ایجاد شد. یک نمونه بکر و 9 نمونه دیگر دارای درزه هایی با بازشدگی 1.5 و 3 و 4.5 سانتیمتر بودند , 3 عدد از نمونه های درزه دار بدون پرشدگی , 3 عدد با پرشدگی گچ و 3 نمونه دیگر با پرشدگی بتن با مقاومت بیشتر نسبت به گچ و کمتر از بتن اطراف بودند,سپس در نمونه ها آتشباری انجام شد و نحوه رشد ترک ها برداشت گردید. همزمان با تست آزمایشگاهی مدلسازی عددی توسط نرم افزار PFC2D انجام شد که مدلی با ابعاد 70 سانتی‌متر در 70 سانتی‌متر ساخته شد و یک چال در مرکز مدل با قطر 2.54 سانتی‌متر ایجاد گردید. مشابه نمونه های آزمایشگاهی درزه هایی برای بررسی اثر پرشدگی بر رفتار رشد ترک ایجاد شد. ضخامت و طول و موقعیت این درزه ها نسبت به چال متغیر میباشند. موقعیت این درزه ها در 3 فاصله متفاوت 9 , 15 و 21 سانتی‌متر از مرکز چال قرار گرفت, درزه ها در 3 مقدار متفاوت 1.5 , 3 و 4.5 سانتی‌متری و همچنین طول درزه ها نیز 60 ,40 و 20 سانتی‌متر می‌باشد. ​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

افزودن نظرات