تعداد بازدید: 941

ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

شناسه: 1601378
اخبار

ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر سید محمد عظیمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و دکتر مهدی پورعبدلی، عضو هیات علمی گرو مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
دانشگاه صنعتی همدان این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.

تعداد بازدید: 941

ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

شناسه: 1601378
اخبار

ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر سید محمد عظیمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و دکتر مهدی پورعبدلی، عضو هیات علمی گرو مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
دانشگاه صنعتی همدان این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.

سایر اخبار
افزودن نظرات