فراخوان مقاله دومین همایش تبین نقش فرهنگ مدیریت جهادی در حوزه صنعت و تولید


 

سایر اطلاعیه ها

فراخوان مقاله دومین همایش تبین نقش فرهنگ مدیریت جهادی در حوزه صنعت و تولید


 

افزودن نظرات