دروس اضافه شده:
مهندسی پزشکی، پدیده های بیوالکتریکی، سمیرا عباسی، جلسه اول و دوم ، 5 فروردین
مهندسی پزشکی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، رضا اکبری موحد، جلسه اول و دوم ، 5 فروردین
مهندسی پزشکی، برنامه نویسی کامپیوتر، رضا اکبری موحد، جلسه اول و دوم ، 5 فروردین
مهندسی پزشکی، روش تحقیق و گزارش نویسی، رضا اکبری موحد، جلسه اول و دوم ، 5 فروردین
مهندسی معدن، کانی شناسی توصیفی ،بهشاد جدیری، جلسه سوم، 5 فروردین
مهندسی معدن، فلوتاسیون ،اشتری، جلسه اول، 5 فروردین
مهندسی شیمی، سینتیک و طراحی راکتور ،وصالی، جلسه اول، 5 فروردین
مهندسی شیمی، انتقال جرم ،وصالی، جلسه اول، 5 فروردین
مهندسی شیمی، کاتالیزورهای صنعتی ،وصالی، جلسه اول، 5 فروردین
مهندسی شیمی، شیمی تجزیه ،یوسفی سیف، جلسه اول تا یازدهم، 5 فروردین
مهندسی کامپیوتر، طراحی زبان ها، رضا اکبری موحد، جلسه اول و دوم ، 5 فروردین
مهندسی کامپیوتر، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، رضا اکبری موحد، جلسه چهارم و پنجم، 5 فروردین
مهندسی کامپیوتر، اصول طراحی کامپایلرها، فرزانه زارعی، اول تا سوم، 5 فروردین
علوم پایه، شیمی عمومی، معصومه بلالی، سوم و چهارم، 5 فروردین
مهندسی برق، الکترومغناطیس ، شفاعی، جلسه اول، 6 فروردین
مهندسی پزشکی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، رضا اکبری موحد، جلسه دوم و سوم ، 6 فروردین
مهندسی پزشکی، برنامه نویسی کامپیوتر، رضا اکبری موحد، جلسه دوم و سوم ، 6 فروردین
مهندسی پزشکی، روش تحقیق و گزارش­ نویسی، رضا اکبری موحد، جلسه دوم، 6 فروردین
مهندسی معدن، طراحی و آنالیز پایداری شیب ،اسدی زاده، جلسه سوم، 6 فروردین
مهندسی معدن، کارتوگرافی ،اسدی زاده، جلسه چهارم و پنجم، 6 فروردین
مهندسی معدن، کنترل زمین و نگهداری ،اسدی زاده، جلسه سوم، 6 فروردین
مهندسی کامپیوتر، طراحی زبان ها ، رضا اکبری موحد، جلسه سوم و چهارم، 6 فروردین
معدنکاری سطحی ،حسام دهقانی، جلسه سوم و تکالیف فصل 1، 7 فروردین
مهندسی معدن، کارتوگرافی ،اسدی زاده، جلسه ششم، 7 فروردین
مهندسی کامپیوتر، اصول طراحی کامپایلرها، فرزانه زارعی، چهارم و پنجم، 7 فروردین
مهندسی مواد، انتقال مطالب علمی و فنی، امیر مومنی، دوم تا چهارم، 9 فروردین
مهندسی مواد، متالورژی آلیاژهای غیر آهنی، امیر مومنی، دوم تا چهارم، 9 فروردین
مهندسی مواد، تمامی دروس، سعید کریمی، همه جلسات، 9 فروردین
مهندسی برق، الکترونیک 2 ، قنبری خرم، جلسه اول تا پنجم، 9 فروردین
مهندسی کامپیوتر، زبان تخصصی ، حسن بشیری، جلسه دوم، 9 فروردین
مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار ، حسن بشیری، مدل فرایند توسعه ، 9 فروردین

آرشیو لیست دروس بارگذاری شده - اسفند 98 بیشتر


لیست دروس مجازی به تفکیک رشته !

pzeshki3
material3
mechanic3
electrical3
basic3
computer3-2
mining3
chemistry3