مهندسی معدن

mining3

لیست دروس مجازی مهندسی معدن

ردیف

عنوان درس

مدرس

جلسه

تاریخ بارگزاری

لینک دانلود


۱ روش عددی وهاب سرفرازی جلسه اول ۲۷ اسفند دانلود
۲ ژئوتکنیک وهاب سرفرازی جلسه اول ۲۷ اسفند دانلود
۳ استاتیک وهاب سرفرازی جلسه اول ۲۷ اسفند دانلود
۴ ایمنی، بهداشت و محیط زیست بهشاد جدیری جلسه اول و دوم ۲۷ اسفند دانلود
۵ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه دوم ۲۷ اسفند دانلود
۶ زمین شناسی اقتصادی بهشاد جدیری جلسه اول تا چهارم ۲۷ اسفند دانلود
۷ مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری جلسه دوم ۲۷ اسفند دانلود
۸ کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۹ ایمنی، بهداشت و محیط زیست بهشاد جدیری جلسه سوم و چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۱۰ کارتوگرافی اسدی زاده جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۱۱ زمین‌شناسی ساختاری نیما بابانوری جلسه دوم ۲۹ اسفند دانلود
۱۲ کانی شناسی توصیفی بهشاد جدیری کلیه جلسات ۵ فروردین دانلود
۱۳ طراحی و آنالیز پایداری شیب اسدی زاده جلسه دوم و سوم ۶ فروردین دانلود
۱۴ کارتوگرافی اسدی زاده جلسه چهارم و پنجم ۶ فروردین دانلود
۱۵ کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده جلسه  سوم و چهارم ۶ فروردین دانلود
۱۶ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه سوم ۷ فروردین دانلود
۱۷ معدنکاری سطحی حسام دهقانی تکالیف فصل اول ۷ فروردین دانلود
۱۸ کارتوگرافی اسدی زاده جلسه ششم ۷ فروردین دانلود
۱۹ مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری جلسه سوم ۷ فروردین دانلود
۲۰  کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده جلسه پنجم ۱۰ فروردین دانلود
۲۱ زمین‌شناسی ساختاری نیما بابانوری جلسه سوم ۱۲ فروردین دانلود
۲۲ طراحی معادن مهدوری جلسه دوم ۱۲ فروردین دانلود
۲۳ طراحی معادن مهدوری جلسه سوم ۱۲ فروردین دانلود
۲۴ طراحی معادن مهدوری جلسه چهارم ۱۲ فروردین دانلود
۲۵ حفاری فضاهای زیرزمینی مهدوری جلسه اول ۱۲ فروردین دانلود
۲۶ حفاری فضاهای زیرزمینی مهدوری چلسه دوم ۱۲ فروردین دانلود
۲۷ معادن سطحی حسام دهقانی جلسه چهارم ۱۲ فروردین دانلود
۲۸ معدنکاری سطحی حسام دهقانی فصل اول ۱۴ فروردین دانلود
۲۹ طراحی و آنالیز پایداری شیب اسدی زاده جلسه چهارم ۱۴ فروردین دانلود
۳۰ طراحی و آنالیز پایداری شیب اسدی زاده جلسه پنجم ۱۴ فروردین دانلود
۳۱ مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری جلسه چهارم ۱۴ فروردین دانلود
۳۲ زمین‌شناسی ساختاری نیما بابانوری جلسه چهارم ۱۴ فروردین دانلود
۳۳ فلوتاسین اشتری جلسه اول تا پنجم ۱۶ فروردین دانلود
۳۴ اقتصاد معدنی حسام دهقانی جلسه دوم ۱۷ فروردین دانلود
۳۵ کانی شناسی نوری نفیسه صالحی جلسه اول ۱۷ فروردین دانلود
۳۶ کانی شناسی نوری نفیسه صالحی جلسه دوم ۱۷ فروردین دانلود
۳۷ کانی شناسی نوری نفیسه صالحی جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۳۸ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه پنجم ۱۷ فروردین دانلود
۳۹ طراحی معادن مهدوری جلسه پنجم و ششم ۱۷ فروردین دانلود
۴۰ حفاری فضاهای زیرزمینی مهدوری جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۴۱ حفاری فضاهای زیرزمینی مهدوری جلسه چهارم ۱۷ فروردین دانلود
۴۲ حفاری فضاهای زیرزمینی پیشرفته مهدوری جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۴۳ حفاری فضاهای زیرزمینی پیشرفته مهدوری جلسه چهارم ۱۷ فروردین دانلود
۴۴ حفاری فضاهای زیرزمینی پیشرفته مهدوری جلسه پنجم ۱۷ فروردین دانلود
۴۵ حفاری فضاهای زیرزمینی پیشرفته مهدوری جلسه ششم ۱۷ فروردین دانلود
۴۶ حفاری فضاهای زیرزمینی پیشرفته مهدوری جلسه هفتم ۱۷ فروردین دانلود
۴۷ حفاری فضاهای زیرزمینی پیشرفته مهدوری جلسه هشتم ۱۷ فروردین دانلود
۴۸ مکانیزاسیون مهدوری جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۴۹ مکانیزاسیون مهدوری جلسه چهارم تا ششم ۱۷ فروردین دانلود
۵۰ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه ششم ۱۸ فروردین دانلود
۵۱ طراحی و آنالیز پایداری شیب اسدی زاده جلسه ششم ۱۹ فروردین دانلود
۵۲ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه هفتم ۱۹ فروردین دانلود
۵۳ مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری جلسه پنجم ۲۰ فروردین دانلود
۵۴ زمین شناسی اقتصادی بهشاد جدیری جلسه پنجم ۲۰ فروردین دانلود
۵۵ کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده جلسه ششم ۲۰ فروردین دانلود
۵۶ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه ششم ۲۰ فروردین دانلود
۵۷  اقتصاد معدنی حسام دهقانی جلسه سوم ۲۰ فروردین دانلود
۵۸ تحقیق در عملیات نیک بین جلسه دوم ۲۰ فروردین دانلود
۵۹ خدمات فنی ۲ نیک بین جلسه دوم ۲۰ فروردین دانلود
۶۰ طراحی معادن نیک بین جلسه دوم  – فیلم آموزشی: ۲۱ فروردین دانلود
۶۱ طراحی معادن نیک بین جلسه دوم – داده های طراحی: ۲۱ فروردین دانلود
۶۲ کارتوگرافی اسدی زاده جلسه هفتم ۲۱ فروردین دانلود
۶۳ زمین‌شناسی ساختاری نیما بابانوری جلسه پنجم ۲۱ فروردین دانلود
۶۴  اقتصاد معدنی حسام دهقانی جلسه چهارم ۲۳ فروردین دانلود
۶۵ زبان تخصصی اشتری ۶ جلسه ۲۳ فروردین دانلود
۶۶ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه نهم ۲۳ فروردین دانلود
۶۷ طراحی معادن مهدوری جلسه هفتم ۲۴ فروردین دانلود
۶۸ حفاری فضاهای زیرزمینی مهدوری جلسه پنجم ۲۴ فروردین دانلود
۶۹ حفاری فضاهای زیرزمینی مهدوری جلسه ششم ۲۴ فروردین دانلود
۷۰ برنامه نویسی کامپیوتر جواد افشاری جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۷۱ برنامه نویسی کامپیوتر جواد افشاری جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۷۲ برنامه نویسی کامپیوتر جواد افشاری جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۷۳ برنامه نویسی کامپیوتر جواد افشاری جلسه ۴ ۲۴ فروردین دانلود
۷۴ برنامه نویسی کامپیوتر جواد افشاری جلسه ۵ ۲۴ فروردین دانلود
۷۵ برنامه نویسی کامپیوتر جواد افشاری جلسه ۶ ۲۴ فروردین دانلود
۷۶ ایمنی، بهداشت و محیط زیست بهشاد جدیری جلسه ۵ ۲۴ فروردین دانلود
۷۷ کانی شناسی توصیفی بهشاد جدیری جلسه ۶ ۲۴ فروردین دانلود
۷۸ طراحی و آنالیز پایداری شیب اسدی زاده جلسه ۷ ۲۵ فروردین دانلود
۷۹ کانی شناسی نوری صالحی جلسه ۴ ۲۵ فروردین دانلود
۸۰ بررسی های فنی و اقتصادی معدن حسام دهقانی جلسات اول و دوم ۲۵ فروردین دانلود
۸۱  اقتصاد معدنی حسام دهقانی جلسه پنجم ۲۵ فروردین دانلود
۸۲ کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده جلسه ۷ ۲۵  فروردین دانلود
۸۳ کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده جلسه ۷ – رفع اشکال ۲۵  فروردین دانلود
۸۴ معدنکاری سطحی حسام دهقانی جلسه دهم ۲۶ فروردین دانلود
۸۵ کارتوگرافی اسدی زاده جلسه هشتم ۲۹ فروردین دانلود
۸۶ مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری جلسه ششم ۳۰ فروردین دانلود
۸۷ مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری جلسه هفتم ۳۰ فروردین دانلود
۸۸ زمین‌شناسی ساختاری نیما بابانوری جلسه ششم ۳۰ فروردین دانلود

9 Comments

 1. Kveh گفت:

  کانی شناسی توصیفی جلسه اولش نیست

 2. Ali گفت:

  سلام فایل مکانیک سنگ که گذاشته میشه باید فیلتر شکن روشن کنیم

 3. M گفت:

  سلام زمین ساختاری باید فیلتر شکن روشن بشه

 4. sajad گفت:

  سلام
  اگر ممکنه با استفاده از نرم افزار handbrake و بخش آپشن Android tablet حجم فیلم هارو کم کنید تا همه برای دانلود راحت باشند
  ممنون از زحمات شما

 5. ایمان گفت:

  با سلام جلسه اول کانی نوری باز نمیشه و همین صفحه دوبلره میاد پیگیری کنید لطفا

 6. artur گفت:

  جلسه سوم حفاری فضاهای زیرزمینی مشکل داره باز نمیشه. لطفا رسیدگی کنین.

 7. امیر گفت:

  گویا در جلسات درس کنترل و نگهداری تداخلی وجود دارد زیرا جلسات۶و۷ موجود نیست ویا اگر جلسه ی هشتم همان جلسه ی ششم باشد نامش به اشتباه وارد شده لطفا رسیدگی شود
  با تشکر از عوامل سایت

 8. علیرضا گفت:

  سلام زبان تخصصی ویدیو Session4 صدا اصلا نمیاد لطفا رسیدگی کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *