مهندسی برق

electrical3

لیست دروس مجازی مهندسی برق

ردیف

عنوان درس

مدرس

جلسه

تاریخ بارگزاری

لینک دانلود


۱ برنامه سازی کامپیوتر مجید میرزائی جلسه ۱ ۲۴ اسفند دانلود
۲ مدارهای الکتریکی ۱ حسینی تودشکی جلسه ۲ ۲۶ اسفند دانلود
۳ الکترومغناطیس شفاعی جلسه ۱ – بخش ۱ و ۲ ۶ فروردین دانلود
۴ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۱ ۹ فروردین دانلود
۵ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۲ ۹ فروردین دانلود
۶ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۳ ۹ فروردین دانلود
۷ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۴ ۹ فروردین دانلود
۸ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۵ ۹ فروردین دانلود
۹ میدان و امواج شفاعی جلسه ۱ ۱۲ فروردین دانلود
۱۰ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۶ ۱۲ فروردین دانلود
۱۱ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۷ ۱۲ فروردین دانلود
۱۲ الکترونیک ۲ قنبری خرم جلسه ۸ تا ۱۱ (فصل دوم) ۱۲ فروردین دانلود
۱۳ الکترونیک ۲ قنبری خرم دوازدهم و سیزدهم (فصل سوم) ۱۲ فروردین دانلود
۱۴ الکترونیک ۲ قنبری خرم چهاردهم تا شانزدهم ( فصل چهارم) ۱۲ فروردین دانلود
۱۵ کنترل فازی هادی دلاوری اول ۱۳ فروردین دانلود
۱۶ مدارهای پالس و دیجیتال قنبری خرم اول و دوم (فصل اول) ۱۴ فروردین دانلود
۱۷ سیستم های کنترل خطی هادی دلاوری جلسه اول ۱۶ فروردین دانلود
۱۸ سیستم های کنترل خطی هادی دلاوری جلسه دوم ۱۶ فروردین دانلود
۱۹ مدارهای پالس و دیجیتال قنبری خرم سوم تا پنجم ۱۶ فروردین دانلود
۲۰ اقتصاد مهندسی حسام دهقانی جلسه دوم ۱۶ فروردین دانلود
۲۱ شبکه عصبی علیرضا قریشی جلسه ۱ ۱۶ فروردین دانلود
۲۲ شبکه عصبی علیرضا قریشی جلسه ۲ ۱۶ فروردین دانلود
۲۳ شبکه عصبی علیرضا قریشی جلسه ۳ ۱۶ فروردین دانلود
۲۴ شبکه عصبی علیرضا قریشی جلسه ۴ ۱۶ فروردین دانلود
۲۵ شبکه عصبی علیرضا قریشی جلسه ۵ ۱۶ فروردین دانلود
۲۶ دینامیک سیستم های قدرت عباس فتاحی جلسه اول ۱۸ فروردین دانلود
۲۷ مدارهای پالس و دیجیتال قنبری خرم ششم تا هشتم(فصل سوم) ۱۸ فروردین دانلود
۲۸ مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی حسینی جلسه اول – گراف های شبکه و قضیه تلگان ۱۸ فروردین دانلود
۲۹ میدان و امواج میثم شفاعی جلسه دوم ۱۸ فروردین دانلود
۳۰ ابزاردقیق رضوانی جلسه اول ۱۸ فروردین دانلود
۳۱ ابزاردقیق رضوانی جلسه دوم ۱۸ فروردین دانلود
۳۲ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱ ۱۸ فروردین دانلود
۳۳ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۲ ۱۸ فروردین دانلود
۳۴ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۳ ۱۸ فروردین دانلود
۳۵ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۴ ۱۸ فروردین دانلود
۳۶ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۵ ۱۸ فروردین دانلود
۳۷ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی پاورپوینت جلسه  ۱ تا ۴ ۱۸ فروردین دانلود
۳۸ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی پاورپوینت جلسه۵ ۱۸ فروردین دانلود
۳۹ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱ ۱۸ فروردین دانلود
۴۰ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۲ ۱۸ فروردین دانلود
۴۱ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۳ ۱۸ فروردین دانلود
۴۲ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۴ ۱۸ فروردین دانلود
۴۳ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۵ ۱۸ فروردین دانلود
۴۴ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۶ ۱۸ فروردین دانلود
۴۵ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۷ ۱۸ فروردین دانلود
۴۶ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۸ ۱۸ فروردین دانلود
۴۷ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی پاورپوینت جلسه ۱ تا ۳ ۱۸ فروردین دانلود
۴۸ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی پاورپوینت جلسه ۴ تا ۷ ۱۸ فروردین دانلود
۴۹ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی پاورپوینت جلسه ۸ ۱۸ فروردین دانلود
۵۰ برنامه نویسی کامپیوتر سیاوش رجبی جلسه ۴ ۱۹ فروردین دانلود
۵۱ برنامه نویسی کامپیوتر سیاوش رجبی جلسه ۵ ۱۹ فروردین دانلود
۵۲ برنامه نویسی کامپیوتر سیاوش رجبی اسلایدهای ۴ و ۵ ۱۹ فروردین دانلود
۵۳ سیستمهای کنترل تطبیقی مهدی خدابنده ۴ (اول مجازی) ۱۹ فروردین دانلود
۵۴ سیستمهای دیجیتال ۱ مهدی خدابنده ۴ (اول مجازی)‌ ۱۹ فروردین دانلود
۵۵ سیستمهای دیجیتال ۱ مهدی خدابنده ۵ (دوم مجازی) ۱۹ فروردین دانلود
۵۶ الکترونیک۳ قنبری خرم اول و دوم (فصل اول) ۱۹ فروردین دانلود
۵۷ میدان و امواج میثم شفاعی سوم (حل تمرین ۱) ۱۹ فروردین دانلود
۵۸ میدان و امواج میثم شفاعی چهارم (پاشندگی) ۱۹ فروردین دانلود
۵۹ سیستم های کنترل خطی سید محمد عظیمی جلسه ۱ ۱۹ فروردین دانلود
۶۰ سیستم های کنترل خطی سید محمد عظیمی جلسه ۲ ۱۹ فروردین دانلود
۶۱ میگروگرید سید محمد عظیمی جلسه ۱ ۲۰ فروردین دانلود
۶۲ میگروگرید سید محمد عظیمی جلسه ۲ ۲۰ فروردین دانلود
۶۳ میگروگرید سید محمد عظیمی جلسه ۳ ۲۰ فروردین دانلود
۶۴ اقتصاد مهندسی حسام دهقانی جلسه ۳ ۲۱ فروردین دانلود
۶۵ مدارهای الکتریکی ۱ مجتبی حسینی جلسه ۲ – مقاومت، خازن و سلف ۲۱ فروردین دانلود
۶۶ سیگنالها و سیستمها سیاوش رجبی جلسه ۳ ۲۱ فروردین دانلود
۶۷ سیگنالها و سیستمها سیاوش رجبی جلسه ۴ ۲۱ فروردین دانلود
۶۸ سیستم های دیجیتال ۱ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۱ ۲۱ فروردین دانلود
۶۹ سیستم های دیجیتال ۱ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۲ ۲۱ فروردین دانلود
۷۰ FPGA محمدحسین دوست محمدی جلسه ۱ تا ۳ ۲۱ فروردین دانلود
۷۱ شبکه های کامپیوتری (مخابراتی) سیاوش رجبی جلسه ۴ ۲۱ فروردین دانلود
۷۲ شبکه های کامپیوتری (مخابراتی) سیاوش رجبی جلسه ۵ ۲۱ فروردین دانلود
۷۳ شبکه های کامپیوتری (مخابراتی) سیاوش رجبی جلسه ۴ و ۵ ۲۱ فروردین دانلود
۷۴ زبان تخصصی برق سمیرا عباسی جلسه ۱ ۲۱ فروردین دانلود
۷۵ زبان تخصصی برق سمیرا عباسی جلسه ۲ ۲۱ فروردین دانلود
۷۶ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۱ ۲۱ فروردین دانلود
۷۷ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۲ ۲۱ فروردین دانلود
۷۸ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی رمضانعلی نقی زاده جلسه ۱ ۲۱ فروردین دانلود
۷۹ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۶ ۲۳ فروردین دانلود
۸۰ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۸۱ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۸ ۲۳ فروردین دانلود
۸۲ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۹ ۲۳ فروردین دانلود
۸۳ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۰ ۲۳ فروردین دانلود
۸۴ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۱ ۲۳ فروردین دانلود
۸۵ الکترومغناطیس حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۲ ۲۳ فروردین دانلود
۸۶ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۶ ۲۳ فروردین دانلود
۸۷ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۸۸ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۸ ۲۳ فروردین دانلود
۸۹ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۹ ۲۳ فروردین دانلود
۹۰ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۰ ۲۳ فروردین دانلود
۹۱ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۱ ۲۳ فروردین دانلود
۹۲ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۲ ۲۳ فروردین دانلود
۹۳ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۳ ۲۳ فروردین دانلود
۹۴ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۴ ۲۳ فروردین دانلود
۹۵ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۵ ۲۳ فروردین دانلود
۹۶ اصول سیستمهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۶ ۲۳ فروردین دانلود
۹۷ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۶ ۲۳ فروردین دانلود
۹۸ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۹۹ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۸ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۰ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۹ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۱ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۰ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۲ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱۱ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۳ الکترونیک ۲ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۱ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۴ الکترونیک ۲ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۲-۳ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۵ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی پاورپوینت جلسات ۱ تا ۵ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۶ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۷ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۱ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۸ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۳ ۲۳ فروردین دانلود
۱۰۹ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۰ مدارهای مخابراتی حمیدرضا شاهدوستی جلسه ۵ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۱ میدان و امواج میثم شفاعی اول (موج صفحه ای) ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۲ میدان و امواج میثم شفاعی دوم (محیط های تلف دار) ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۳ میدان و امواج میثم شفاعی سوم (حل تمرین ۱) ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۴ میدان و امواج میثم شفاعی چهارم (پاشندگی) ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۵ میدان و امواج میثم شفاعی پنجم (توان + برخووردها و انعکاس) ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۶ میدان و امواج میثم شفاعی آنلاین اول (رفع اشکال+ پروژه) ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۷ الکترومغناطیس میثم شفاعی اول ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۸ الکترومغناطیس میثم شفاعی دوم ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۹ الکترومغناطیس میثم شفاعی سوم ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۰ سیگنالها و سیستمها میثم شفاعی آنلاین اول ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۱ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱ رمضانعلی نقی زاده جلسه ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۲ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱ رمضانعلی نقی زاده جلسه ۳ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۳ کیفیت توان رمضانعلی نقی زاده جلسه ۱ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۴ مدارهای الکتریکی ۱ مجتبی حسینی تودشکی جلسه ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۵ کنترل مقاوم مجتبی حسینی تودشکی جلسه ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۶ اقتصاد مهندسی حسام دهقانی جلسه ۴ ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۷ FPGA محمدحسین دوست محمدی جلسات ۴-۵ ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۸ الکترونیک ۲ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۴ (پایان فصل ۱) ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۹ کنترل مقاوم مجتبی حسینی تودشکی جلسه دوم آنلاین ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۰ مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی حسینی تودشکی جلسه اول آنلاین (گروه ۱) ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۱ اقتصاد مهندسی حسام دهقانی جلسه ۵ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۲ مدارهای پالس و دیجیتال قنبری خرم نهم و دهم (فصل چهارم) ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۳ الکترونیک۳ قنبری خرم سوم و چهارم (فصل دوم) ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۴ ریاضیات مهندسی ترکمنی جلسه ۱ ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۵ ریاضیات مهندسی ترکمنی جلسه ۲ , ۳ ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۶ ریاضیات مهندسی ترکمنی جلسه ۴ ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۷ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۳ ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۸ مبانی برق ۱ پژمان بیات جلسه ۴ ۲۶ فروردین دانلود
۱۳۹ مبانی برق ۱ پژمان بیات تمرین ۱ (مربوط به جلسات ۱ تا ۴) ۲۶ فروردین دانلود
۱۴۰ مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی حسینی تودشکی جلسه اول آنلاین (گروه ۲) ۲۷  فروردین دانلود
۱۴۱ مدارهای پالس و دیجیتال قنبری خرم یازدهم تا سیزدهم (فصل چهارم) ۲۹ فروردین دانلود
۱۴۲ سیستم­های دیجیتال ۱ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۳ ۲۹ فروردین دانلود
۱۴۳ سیستم­های دیجیتال ۱ محمدحسین دوست محمدی جلسه ۴ ۲۹ فروردین دانلود

44 Comments

 1. sahand گفت:

  چرا دانلود نمیشه؟ وقتی میخوام دانلود کنم با ۵۰۲ bad gateway رو به رو میشم…

 2. مهدی گفت:

  سلام
  ببین صفحه ای که برای دانلود باز میشه بزرگه
  اگه با گوشی میری باید بری سمت راست صفحه اونجا لینک دانلود رو گذاشته.
  این مورد رو امتحان کن ببین پیدا میکنی لینک رو…
  غیر از این باشه اطلاعی ندارم

 3. سعیده گفت:

  اساتید معدودی از دانشکده برق اقدام به تدریس مجازی نموده اند.
  ۱- تکلیف بقیه دروس و ادامه ترم چیست؟
  ۲- دروسی که تدریس مجازی شدند, تکرار میشوند؟

 4. محمد گفت:

  واقعا جای خسته نباشید داره…………علی برکت اله

 5. استاد گروه برق گفت:

  بنده از اساتید گروه برق هستم.
  با تشکر از زحمات کارشناسان IT دانشگاه، خواهشمند است دروس ارسالی را سریعتر در سایت بارگذاری فرمایید.

 6. hosseini گفت:

  سلام خسته نباشید فایل استاد شفاعی درس الکترومغناطیس دانلود کردم اما هیچ کدوم از محتویات باز نمیشه .

 7. amin گفت:

  مخابرات جلسه سوم لینکش خرابه

 8. sajad گفت:

  سلام
  فایل جلسه سوم درس اصول سیستمهای مخابراتی دکتر شاهدوستی در دسترس نیست .

 9. محمد گفت:

  سلام. در مدارهای الکتریکی۱ استاد تودشکی چرا فقط جلسه دوم هست؟

 10. رضا گفت:

  با سلام
  جلسات ۱ تا ۳، برنامه نویسی استاد سیاوش رجبی وجود ندارن در صورتی که جلسات ۴ و ۵ آپلود شدن
  همچنین فایل های آپلود شده، برای استخراج پسورد میخوان، چیه پسورد؟

 11. محمد گفت:

  برای دانلود فایل های آموزشی از مروگر firefox استفاده کنید!

 12. محمد مجتبی صدفی گفت:

  سلام، من دانشجوی مهمان هستم و با استاد شفاعی درس میدان و امواج دارم؛ هنوز متوجه نشد ‌که کلاس ها آنلاینن یا که دانلود فایل کافیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • شفاعی گفت:

   به شما که دانشجوی مهمان هستید، اکانت آنلاین اختصاص داده نشده؟
   در درس میدان و امواج، چهار جلسه روی سایت قرار گرفته. پنجمی رو روز پنجشنبه ۲۱ ام برای قراردادن روی سایت ارسال کردم ولی باتوجه به حجم بالای فایلها و ضمن تشکر از زحمات مستمر کارشناسان واحد IT، کمی صبر داشته باشید.
   برای اینکه دسترسی سریعتری داشته باشید میتونید به کانال یوتیوب “Electromagnetic Boy” بخش playlist میدان امواج را با عنوان MyCourses_Field&Wave ببینید یا با هر کیفیتی دانلود کنید.
   به احتمال قوی مبنا برای درس میدان و امواج آفلاین خواهد بود ضمن اینکه حدود یک ربع در تشکیل کلاسهای آنلاین حاضر و پاسخگوی سوالات جهت رفع اشکال هستم.

 13. مهندس کوچک گفت:

  من واقعا از اساتید خواهش میکنم فیلم ها رو سریعتر آپلود کنید بخدا ما عقبیم نمیدونیم باید چیکار کرد گروه کامپیوتر درساشون طبق روال داره برگزار میشه اما همینطوری بی تکلیفیم

 14. احمدرضا فهیمی گفت:

  فایلهای درس “شبکه های کامپیوتری (مخابراتی)” استاد رجبی چرا پسورد دارند و باز نمیشن؟ پسوردشون چیه؟

 15. seraj گفت:

  بعضی از فایل های رار بعد از دانلود پسوورد میخوان
  لطفا پسوورد فایلارو بذارید

 16. امین گفت:

  سلام جلسه سوم درس اضول سیستم های مخابراتی دکتر شاهدوستی روی سایت قرار نگرفته شده

 17. Amir گفت:

  فایل درس سیستم های دیجیتال ۱ استاد دوست محمدی مشکل داره.

 18. حسن گفت:

  درکانالی که استاد تعیین کردن عضو شوید@signal_hut982

  در ضمن پسورد کلمه signal_98هست

 19. مهندس گفت:

  خداقوت دکتر شاهدوستی

 20. Fariba گفت:

  سلام کلاس کنترل صنعتی تا حالا برگزار شده؟ من وقتی میرم توی صفحش پیام the meeting is private wait for the response برام میاد

 21. موسوی گفت:

  فایل های مدار مخابراتی که به اسم دوستی آپلود شدن همون فایل های دکتر شاهدوستی هستند یا فرق دارن؟!

 22. موسوی گفت:

  فایل های مدارمخابراتی به اسم دکتر دوستی که جلسات ۶ تا ۱۱ نوشته شده همین فایل های پایین هستند که به اسم دکتر شاهدوستی و جلسات ۱ تا ۵ بارگذاری شده در واقع تکراری ان و درکل ۵ جلسه اس

 23. ali گفت:

  با تشکر از دکترشاهدوستی
  فایلهای صوتی جلسات ۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲ همان فایلهای شماره ۱تا۶ هستند که بصورن تکراری اپلود شده اند

  جلسه ۶ همان پاورپوینت ۲۵ صفحه ای
  جلسه هفتم همان جلسه اول و….

 24. m:f گفت:

  با سلام
  طبق گفته ی دکتر شفاعی جلسه ی پنجم میدان و امواج روز پنج شنبه ۲۱ فروردین جهت بارگذاری ارسال شده است پس چرا آپلود نمیکنن؟؟ الان ما فردا کلاس آنلاین رفع اشکال داریم تکلیف ما چی میشه.خواهشا به موقع جلسات بارگذاری بشن.ممنون

 25. محمد گفت:

  مدار ۱ استاد شعیب بابایی کی بارگذاری میشه ؟؟

 26. F.m گفت:

  اشتباه گذاشتید اینا درس های رشته کامپیوتر هستش

 27. مهدی گفت:

  سلام .اجازه دسترسی به فیلم‌های ضبط شده از جلسات آنلاین در lms وجود نداره.لطفا بررسی کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *