مهندسی کامپیوتر

computer2

لیست دروس مجازی مهندسی کامپیوتر

ردیف

عنوان درس

مدرس

جلسه

تاریخ بارگزاری

لینک دانلود


۱ زبان تخصصی حسن بشیری اول – بخش ۱ ۱۷ اسفند دانلود
۲ زبان تخصصی حسن بشیری اول – بخش ۲ ۱۷ اسفند دانلود
۳ زبان تخصصی حسن بشیری اول – بخش ۳ ۱۷ اسفند دانلود
۴ مهندسی نرم افزار حسن بشیری اول – بخش ۱ ۱۹ اسفند دانلود
۵ مهندسی نرم افزار حسن بشیری اول – بخش ۲ ۱۹ اسفند دانلود
۶ زبان تخصصی حسن بشیری دوم (متن فایل شنیداری ) ۲۱ اسفند دانلود
۷ زبان تخصصی حسن بشیری دوم – ( فایل شنیداری ) ۲۱ اسفند دانلود
۸ زبان تخصصی حسن بشیری دوم – (فیلم ضبط شده توضیحات درس) ۲۱ اسفند دانلود
۹ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون اول ۲۴ اسفند دانلود
۱۰ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون دوم ۲۴ اسفند دانلود
۱۱ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون سوم ۲۴ اسفند دانلود
۱۲ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون چهارم ۲۴ اسفند دانلود
۱۳ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون پنجم ۲۴ اسفند دانلود
۱۴ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون ششم ۲۴ اسفند دانلود
۱۵ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون هفتم ۲۴ اسفند دانلود
۱۶ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون هشتم ۲۴ اسفند دانلود
۱۷ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون نهم ۲۴ اسفند دانلود
۱۸ برنامه سازی پیشرفته محمدرضا آذریون دهم ۲۴ اسفند دانلود
۱۹ اصول فناوری اطلاعات مجید میرزائی اول ۲۴ اسفند دانلود
۲۰ یکپارچه سازی سیستم های کامپیوتری میثم جهانی اول ۲۴ اسفند دانلود
۲۱ یکپارچه سازی سیستم های کامپیوتری میثم جهانی دوم ۲۴ اسفند دانلود
۲۲ یکپارچه سازی سیستم های کامپیوتری میثم جهانی سوم ۲۴ اسفند دانلود
۲۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت اول – بخش ۱ ۲۴ اسفند دانلود
۲۴ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت اول – بخش ۲ ۲۴ اسفند دانلود
۲۵ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت اول – بخش ۳ ۲۴ اسفند دانلود
۲۶ مبانی شبکه های بی سیم محمدی اول ۲۴ اسفند دانلود
۲۷ مبانی شبکه های بی سیم محمدی دوم ۲۴ اسفند دانلود
۲۸ مبانی شبکه های بی سیم محمدی سوم ۲۴ اسفند دانلود
۲۹ مبانی شبکه های بی سیم محمدی چهارم ۲۴ اسفند دانلود
۳۰ نظریه زبانها و ماشینها اسدی جلسه اول ۲۵ اسفند دانلود
۳۱ نظریه زبانها و ماشینها اسدی جلسه دوم ۲۵ اسفند دانلود
۳۲ نظریه زبانها و ماشینها اسدی اسلایدهای درس ۲۵ اسفند دانلود
۳۳ آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری قاسمی مقدم دوم ۲۶ اسفند دانلود
۳۴ آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری قاسمی مقدم سوم ۲۶ اسفند دانلود
۳۵ مبانی شبکه های بی سیم محمدی پنچم ۲۶ اسفند دانلود
۳۶ مبانی شبکه های بی سیم محمدی ششم ۲۶ اسفند دانلود
۳۷ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت دوم – بخش ۱ ۲۶ اسفند دانلود
۳۸ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت دوم – بخش ۲ ۲۶ اسفند دانلود
۳۹ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت دوم – بخش ۳ ۲۶ اسفند دانلود
۴۰ آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری قاسمی مقدم چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۴۱ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت سوم – ۱ ۲۸ اسفند دانلود
۴۲ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت سوم – ۲ ۲۸ اسفند دانلود
۴۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت سوم – ۳ ۲۸ اسفند دانلود
۴۴ مبانی رایانش امن فاطمه امیری اول ۲۸ اسفند دانلود
۴۵ مبانی رایانش امن فاطمه امیری دوم ۲۸ اسفند دانلود
۴۶ مبانی رایانش امن فاطمه امیری سوم ۲۸ اسفند دانلود
۴۷ مبانی رایانش امن فاطمه امیری چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۴۸ مهندسی اینترنت- Network کاتبی اول ۲۸ اسفند دانلود
۴۹ مهندسی اینترنت- Network کاتبی دوم ۲۸ اسفند دانلود
۵۰ مهندسی اینترنتHtml-Css- کاتبی سوم ۲۸ اسفند دانلود
۵۱ مهندسی اینترنتCSS- کاتبی چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۵۲ مهندسی اینترنتCMS- کاتبی پنجم ۲۸ اسفند دانلود
۵۳ مهندسی اینترنت- WebArchitecture کاتبی ششم ۲۸ اسفند دانلود
۵۴ مهندسی اینترنت- WebArchitecture کاتبی هفتم ۲۸ اسفند دانلود
۵۵ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد اول ۵ فروردین دانلود
۵۶ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد دوم ۵ فروردین دانلود
۵۷ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت چهارم – بخش ۱ ۵ فروردین دانلود
۵۸ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت چهارم – بخش ۲ ۵ فروردین دانلود
۵۹ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت چهارم – بخش ۳ ۵ فروردین دانلود
۶۰ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت پنجم – بخش ۱ ۵ فروردین دانلود
۶۱ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت پنجم – بخش ۲ ۵ فروردین دانلود
۶۲ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت پنجم – بخش ۳ ۵ فروردین دانلود
۶۳ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی اول – جزوه ۵ فروردین دانلود
۶۴ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی اول  – فایل صوتی ۵ فروردین دانلود
۶۵ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی دوم – جزوه ۵ فروردین دانلود
۶۶ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی دوم – فایل صوتی ۵ فروردین دانلود
۶۷ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی سوم – جزوه ۵ فروردین دانلود
۶۸ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی سوم – فایل صوتی ۵ فروردین دانلود
۶۹ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد سوم ۶ فروردین دانلود
۷۰ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد چهارم ۶ فروردین دانلود
۷۱ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی چهارم – جزوه ۷ فروردین دانلود
۷۲ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی چهارم – فایل صوتی ۷ فروردین دانلود
۷۳ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی پنجم – جزوه ۷ فروردین دانلود
۷۴ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی پنجم – فایل صوتی ۷ فروردین دانلود
۷۵ زبان تخصصی حسن بشیری دوم – فیلم توضیحات درس (بخش خواندنی) ۹ فروردین دانلود
۷۶ مهندسی نرم افزار حسن بشیری مدل فرایند توسعه Spiral ۹ فروردین دانلود
۷۷ مهندسی نرم افزار حسن بشیری مدل فرایند توسعه Component-Based Development ۹ فروردین دانلود
۷۸ سیگنالها و سیستمها راضیه ترکمنی جلسه اول ۱۰ فروردین دانلود
۷۹ سیگنالها و سیستمها راضیه ترکمنی جلسه دوم ۱۰ فروردین دانلود
۸۰ سیگنالها و سیستمها راضیه ترکمنی جلسه سوم -۱ ۱۰ فروردین دانلود
۸۱ سیگنالها و سیستمها راضیه ترکمنی جلسه سوم -۲ ۱۰ فروردین دانلود
۸۲ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی ششم – جزوه ۱۰ فروردین دانلود
۸۳ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی ششم – فایل صوتی ۱۰ فروردین دانلود
۸۴ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی هفتم – جزوه ۱۰ فروردین دانلود
۸۵ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی هفتم -فایل صوتی ۱۰ فروردین دانلود
۸۶ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد پنجم ۱۷ فروردین دانلود
۸۷ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد ششم ۱۷ فروردین دانلود
۸۸ روش پژوهش و ارائه اسدی جلسه اول – ۱ ۱۸ فروردین دانلود
۸۹ روش پژوهش و ارائه اسدی جلسه اول – ۲ ۱۸ فروردین دانلود
۹۰ نظریه زبانها و ماشینها اسدی جلسه سوم ۱۸ فروردین دانلود
۹۱ نظریه زبانها و ماشینها اسدی جلسه چهارم ۱۸ فروردین دانلود
۹۲ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ  – فایل نصب نرم افزار تیم لینک ۱۸ فروردین دانلود
۹۳ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ – آموزش نرم افزار تیم لینک ۱۸ فروردین دانلود
۹۴ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ – فایل صوتی و تصاویر ۱۸ فروردین دانلود
۹۵ مبانی شبکه های بی سیم محمدی جلسه هفتم ۱۸ فروردین دانلود
۹۶ مبانی شبکه های بی سیم محمدی جلسه هشتم ۱۸ فروردین دانلود
۹۷ مهندسی اینترنت زهرا کاتبی جلسه هشتم ۱۸ فروردین دانلود
۹۸ شیوه ارایه مطاب مه لقا افراسیابی جلسه ۱ ۱۹ فروردین دانلود
۹۹ شیوه ارایه مطاب مه لقا افراسیابی جلسه ۲ ۱۹ فروردین دانلود
۱۰۰ شیوه ارایه مطاب مه لقا افراسیابی جلسه ۳ ۱۹ فروردین دانلود
۱۰۱ شیوه ارایه مطاب مه لقا افراسیابی جلسه ۴ ۱۹ فروردین دانلود
۱۰۲ ریز پردازنده زهره نقیبی جلسه ۳ ۲۰ فروردین دانلود
۱۰۳ ریز پردازنده زهره نقیبی جلسه ۴ ۲۰ فروردین دانلود
۱۰۴ ریز پردازنده زهره نقیبی جلسه ۵ ۲۰ فروردین دانلود
۱۰۵ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ – دوم و سوم ۲۰ فروردین دانلود
۱۰۶ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ – چهارم و پنجم ۲۰ فروردین دانلود
۱۰۷ شبکه های کامپیوتری (مخابراتی) سیاوش رجبی جلسه ۴ ۲۱ فروردین دانلود
۱۰۸ شبکه های کامپیوتری (مخابراتی) سیاوش رجبی جلسه ۵ ۲۱ فروردین دانلود
۱۰۹ شبکه های کامپیوتری (مخابراتی) سیاوش رجبی جلسه ۴ و ۵ ۲۱ فروردین دانلود
۱۱۰ آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری قاسمی مقدم جلسه ۵ آشنایی با مسیریابی دینامیکی و پیاده سازی مسیریابی های EIGRP و OSPF ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۱ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۲ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۵ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۳ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۶ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۴ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۵ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۸ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۶ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۹ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۷ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۱۰ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۸ مدارهای الکتریکی قاسمی مقدم جلسه ۱۱ ۲۳ فروردین دانلود
۱۱۹ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۰ طراحی زبان ها رضا اکبری موحد جلسه ۸ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۱ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت جلسه ۶ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۲ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۳ مهندسی اینترنت زهرا کاتبی جلسه ۹ ۲۳ فروردین دانلود
۱۲۴ برنامه سازی کامپیوتر مجید میرزائی جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۱۲۵ برنامه سازی کامپیوتر مجید میرزائی جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۱۲۶ برنامه سازی کامپیوتر مجید میرزائی جلسه ۴ ۲۴ فروردین دانلود
۱۲۷ اصول فناوری اطلاعات مجید میرزائی جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۱۲۸ اصول فناوری اطلاعات مجید میرزائی جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۱۲۹ اصول فناوری اطلاعات مجید میرزائی جلسه ۴ ۲۴ فروردین دانلود
۱۳۰ کارگاه برنامه نویسی MATLAB جواد افشاری جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۱۳۱ کارگاه برنامه نویسی MATLAB جواد افشاری جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۱۳۲ کارگاه برنامه نویسی MATLAB جواد افشاری جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۱۳۳ مدار منطقی محسن احمدوند اول ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۴ مدار منطقی محسن احمدوند اول ۲ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۵ مدار منطقی محسن احمدوند اول ۳ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۶ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند اول ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۷ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند اول ۲ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۸ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند اول ۳ ۲۵ فروردین دانلود
۱۳۹ معماری کامپیوتر محسن احمدوند اول ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۰ معماری کامپیوتر محسن احمدوند اول ۲ ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۱ معماری کامپیوتر محسن احمدوند اول ۳ ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۲ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت جلسه هشتم ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت جلسه نهم ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۴ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ – رفع اشکال جلسات دوم و سوم ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۵ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ/ رفع اشکال جلسات چهارم و پنجم ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۶ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار اسکایپ/رفع اشکال جلسات پنجم (ادامه) و ششم ۲۵ فروردین دانلود
۱۴۷ اصول طراحی کامپایلرها فرزانه زارعی کلاس رفع اشکال با نرم افزار ادوبی کانکت/ رفع اشکال جلسه هفنم دانلود
۱۴۸ مدارهای الکتریکی احسان قاسمی مقدم جلسه ۱۲ ۲۶ فروردین دانلود
۱۴۹ مدار منطقی محسن احمدوند دوم – ۱ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۰ مدار منطقی محسن احمدوند دوم – ۲ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۱ مدار منطقی محسن احمدوند دوم – ۳ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۲ معماری کامپیوتر محسن احمدوند دوم – ۱ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۳ معماری کامپیوتر محسن احمدوند دوم – ۲ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۴ معماری کامپیوتر محسن احمدوند دوم – ۳ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۵ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند دوم – ۱ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۶ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند دوم – ۲ ۲۶ فروردین دانلود
۱۵۷ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند دوم – ۳ ۲۶ فروردین دانلود
مدار منطقی محسن احمدوند سوم -۱ ۲۸ فروردین دانلود
مدار منطقی محسن احمدوند سوم -۲ ۲۸ فروردین دانلود
مدار منطقی محسن احمدوند سوم -۳ ۲۸ فروردین دانلود
معماری کامپیوتر محسن احمدوند سوم -۱ ۲۸ فروردین دانلود
معماری کامپیوتر محسن احمدوند سوم -۲ ۲۸ فروردین دانلود
معماری کامپیوتر محسن احمدوند سوم -۳ ۲۸ فروردین دانلود
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند سوم -۱ ۲۸ فروردین دانلود
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند سوم -۲ ۲۸ فروردین دانلود
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال محسن احمدوند سوم -۳ ۲۸ فروردین دانلود
مهندسی اینترنت زهرا کاتبی جلسه دهم ۲۸ فروردین دانلود
مهندسی اینترنت زهرا کاتبی جلسه یازدهم ۲۸ فروردین دانلود
مهندسی اینترنت زهرا کاتبی جلسه دوازدهم ۲۸ فروردین دانلود

9 Comments

 1. سمیرا گفت:

  ویدیو شماره ۳ شبکه بیسیم ۴ دقیقه اخرش خرابه صدا نداره تصویرشم هی کند میشه

 2. محمدرضا گفت:

  دکتر امیری چرا هیچ درسی نمیذارن؟؟

 3. بی جی گفت:

  اگه درسی با چندتا استاد ارائه بشه.فقط یه استاد فیلم میذاره؟یا باید منتظر استاد خودمون باشیم؟

 4. رسول گفت:

  درس ها بر اساس تاریخ بارگذاری مرتب شدن. باعث میشه درس مورد نظرمو سخت پیدا کنم. اگه بر اساس عنوان درس مرتب بشه راحت تره.

 5. فرناز گفت:

  کاش همه اساتید زحمت بکشن جلسات انلاین رو هم ضبط کنند و به صورت افلاین بارگذاری کنند تا یک آرشیو کامل ایجاد بشه که داشنجوهای ترم بعد هم بتونن استفاده کنند. با تشکر از زحمات همگی.

 6. بی جی گفت:

  درس مهندسی اینترنت ،جلسه ی سوم و چهارم یه فایل گذاشتن…اگر امکانش هست لینک رو درست کنید

 7. ft گفت:

  با سلام

  ویدیو ۷ استاد ویدا احمدی مشکل داره دانلود نمیشه لطف درست کنید ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *