مهندسی شیمی

chemistry3

لیست دروس مجازی مهندسی شیمی

ردیف

عنوان درس

مدرس

جلسه

تاریخ بارگزاری

لینک دانلود


۱ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۲ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۳ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۴ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه پنجم ۲۸ اسفند دانلود
۵ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۶ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه اول ۲۸ اسفند دانلود
۷ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۸ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۹ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه چهارم -بخش ۱ ۲۸ اسفند دانلود
۱۰ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه چهارم -بخش ۲ ۲۸ اسفند دانلود
۱۱ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه چهارم -بخش ۳ ۲۸ اسفند دانلود
۱۲ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه پنجم – بخش ۱ ۲۸ اسفند دانلود
۱۳ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه پنجم – بخش ۲ ۲۸ اسفند دانلود
۱۴ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه ششم ۲۸ اسفند دانلود
۱۵ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه هفتم – بخش ۱ ۲۸ اسفند دانلود
۱۶ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه هفتم – بخش ۲ ۲۸ اسفند دانلود
۱۷ شیمی فیزیک یوسفی سیف جلسه هشتم ۲۸ اسفند دانلود
۱۸ شیمی فیزیک یوسفی سیف تمرین ها ۲۸ اسفند دانلود
۱۹ سینتیک و طراحی راکتور وصالی جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۰ انتقال جرم وصالی جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۱ کاتالیزورهای صنعتی وصالی جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۲ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۳ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه دوم ۵ فروردین دانلود
۲۴ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه سوم ۵ فروردین دانلود
۲۵ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه چهارم ۵ فروردین دانلود
۲۶ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه پنجم ۵ فروردین دانلود
۲۷ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه ششم ۵ فروردین دانلود
۲۸ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه هفتم ۵ فروردین دانلود
۲۹ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه هشتم – بخش ۱ ۵ فروردین دانلود
۳۰ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه هشتم – بخش ۲ ۵ فروردین دانلود
۳۱ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه نهم ۵ فروردین دانلود
۳۲ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه دهم ۵ فروردین دانلود
۳۳ شیمی تجزیه یوسفی سیف جلسه یازدهم ۵ فروردین دانلود
۳۴ شیمی آلی مجید رضایی والا جلسه اول ۱۴ فروردین دانلود
۳۵ انتقال جرم وصالی جلسه دوم ۱۴ فروردین دانلود
۳۶ سینتیک وصالی جلسه دوم ۱۴ فروردین دانلود
۳۷ کاتالیزورهای صنعتی وصالی جلسه دوم ۱۴ فروردین دانلود
۳۸ سینتیک وصالی جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۳۹ انتقال جرم وصالی جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۴۰ کاتالیزورهای صنعتی وصالی جلسه سوم ۱۷ فروردین دانلود
۴۱ نانوتکنولوژی بهرامیان جلسه اول  و دوم ۱۸ فروردین دانلود
۴۲ عملیات واحد ۱ یوسفی سیف جلسه اول ۱۸ فروردین دانلود
۴۳ عملیات واحد ۱ یوسفی سیف جلسه دوم ۱۸ فروردین دانلود
۴۴ عملیات واحد ۱ یوسفی سیف جلسه سوم ۱۸ فروردین دانلود
۴۵ شیمی آلی مجید رضایی والا جلسه دوم ۱۹ فروردین دانلود
۴۶ مکانیک سیالات ۲ بهرامیان جلسه اول ۱۹ فروردین دانلود
۴۷ نانوتکنولوژی بهرامیان جلسه دوم ۱۹ فروردین دانلود
۴۸ نانوتکنولوژی بهرامیان جلسه سوم ۱۹ فروردین دانلود
۴۹ ترمودینامیک ۲ شجاعیان جلسه اول ۲۰فروردین دانلود
۵۰ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی هادی سبحانی جلسه اول و دوم ۲۲ فروردین دانلود
۵۱ انتقال حرارت ۲ هادی سبحانی جلسه اول و دوم ۲۲ فروردین دانلود
۵۲ انتقال حرارت ۱ هادی سبحانی جلسه اول و دوم ۲۲ فروردین دانلود
۵۳ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۱ ۲۲ فروردین دانلود
۵۴ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۱  -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۵۵ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۲ ۲۲ فروردین دانلود
۵۶ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۲ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۵۷ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۳ ۲۲ فروردین دانلود
۵۸ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۳ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۵۹ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۴ ۲۲ فروردین دانلود
۶۰ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۴ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۶۱ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۵ ۲۲ فروردین دانلود
۶۲ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۵ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۶۳ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۶ ۲۲ فروردین دانلود
۶۴ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۶ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۶۵ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۷ ۲۲ فروردین دانلود
۶۶ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۷ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۶۷ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۸ ۲۲ فروردین دانلود
۶۸ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۸ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۶۹ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۹ ۲۲ فروردین دانلود
۷۰ عملیات واحد  ۱ مجتبی رسته جلسه ۹ -پاورپوینت ۲۲ فروردین دانلود
۷۱ سینتیک وصالی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۷۲ انتقال جرم وصالی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۷۳ کاتالیزورهای صنعتی وصالی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۷۴ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۷۵ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه ۲ – ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۷۶ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه ۳ ۲۳ فروردین دانلود
۷۷ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه ۳- ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۷۸ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۷۹ کنترل فرایند ۲ بیژن مدی جلسه ۴ -۲ ۲۳ فروردین دانلود
۸۰ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۸۱ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۴ – ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۸۲ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۵ ۲۳ فروردین دانلود
۸۳ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۵ – ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۸۴ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۶ ۲۳ فروردین دانلود
۸۵ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۶ – ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۸۶ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۷ ۲۳ فروردین دانلود
۸۷ سینتیک و طرح راکتور بیژن مدی جلسه ۷ -۲ ۲۳ فروردین دانلود
۸۸ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه ۳ ۲۳ فروردین دانلود
۸۹ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه ۳- ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۹۰ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۹۱ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه ۴ -۲ ۲۳ فروردین دانلود
۹۲ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه ۵ ۲۳ فروردین دانلود
۹۳ برنامه نویسی کامپیوتر بیژن مدی جلسه ۵ – ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۹۴ بهینه سازی بیژن مدی جلسه ۳ ۲۳ فروردین دانلود
۹۵ بهینه سازی بیژن مدی جلسه ۳- ۲ ۲۳ فروردین دانلود
۹۶ بهینه سازی بیژن مدی جلسه ۴ ۲۳ فروردین دانلود
۹۷ بهینه سازی بیژن مدی جلسه ۴ -۲ ۲۳ فروردین دانلود
۹۸ مکانیک سیالات ۲ بهرامیان جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۹۹ آشنایی با مهندسی شیمی بهرامیان جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۰ مکانیک سیالات ۲ بهرامیان جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۱ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۲ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۱ – اسلاید ها ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۳ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۴ استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی جلسه ۲ – اسلاید ها ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۵ عملیات واحد ۱ جابر یوسفی سیف جلسه ۴ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۶ عملیات واحد ۲ جابر یوسفی سیف جلسه ۵ ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۷ عملیات واحد ۲ جابر یوسفی سیف جلسه ۵ -۲ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۸ عملیات واحد ۲ جابر یوسفی سیف جلسه ۵ – ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۹ عملیات واحد ۳ جابر یوسفی سیف جلسه ۶ ۲۴ فروردین دانلود
۱۱۰ عملیات واحد ۴ جابر یوسفی سیف جلسه ۷ ۲۴ فروردین دانلود
۱۰۹ موازنه جرم و انرژی شجاعیان جلسه ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۰ موازنه جرم و انرژی شجاعیان جلسه ۲ ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۱ ریاضی مهندسی شجاعیان جلسه ۱ ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۲ ریاضی مهندسی شجاعیان جلسه ۲ ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۳ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه اول فایل پاورپوینت ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۴ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه اول فایل صوتی ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۵ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه دوم فایل پاورپوینت ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۶ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه دوم فایل صوتی ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۷ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه سوم فایل پاورپوینت ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۸ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه سوم فایل صوتی ۲۵ فروردین دانلود
۱۱۹ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه چهارم فایل پاورپوینت ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۰ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه چهارم فایل صوتی ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۱ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه پنجم فایل پاورپوینت ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۲ فرایندهای پالایش مجتبی رسته جلسه پنجم فایل صوتی ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۳ شیمی آلی مجید رضایی والا جلسه سوم ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۴ نانوتکنولوژی بهرامیان جلسه چهارم  -صوتی ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۵ نانوتکنولوژی بهرامیان جلسه چهارم – پاورپوینت ۲۵ فروردین دانلود
۱۲۶ مکانیک سیالات ۲ بهرامیان جلسه ۴ ۲۶ فروردین دانلود
۱۲۷ ترمودینامیک پیشرفته بهرامیان جلسه ۱ ۲۶ فروردین دانلود
۱۲۸ نانوتکنولوژی بهرامیان جلسه ۵ ۲۶ فروردین دانلود

5 Comments

 1. بهزاد گفت:

  سلام اگه امکان داره کانال روبیکا ایجاد کنید و دروس را بفرستید اینترنتش رایگانه.

 2. علی گفت:

  چرا بقیه درسا رو ارائه نمیدن؟؟؟؟

 3. محمد گفت:

  سلام چرا دروس استاد مدی ارور ۴۰۴ میده

 4. z.v گفت:

  سلام چرا درس فرایند پالایش جلسه اول فایل صوتیش خطا ۴۰۴ میده؟
  لطفا بررسی کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *