مهندسی پزشکی

pzeshki3

لیست دروس مجازی مهندسی پزشکی

ردیف

عنوان درس

مدرس

جلسه

تاریخ بارگزاری

لینک دانلود


۱ حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی سمیرا  عباسی اسلایدهای درس ۲۴ اسفند دانلود
۲ درس فناوری اطلاعات محمد رضا رضاییان جلسه اول ۲۸ اسفند دانلود
۳ درس فناوری اطلاعات محمد رضا رضاییان جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۴ درس فناوری اطلاعات محمد رضا رضاییان جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۵ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه اول ۲۸ اسفند دانلود
۶ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۷ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۸ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۹ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه پنجم ۲۸ اسفند دانلود
۱۰ اصول تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه اول ۲۸ اسفند دانلود
۱۱ اصول تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۱۲ اصول تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه سوم ۲۸ اسفند دانلود
۱۳ اصول تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه چهارم ۲۸ اسفند دانلود
۱۴ اصول تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه پنجم ۲۸ اسفند دانلود
۱۵ درس توانبخشی محمد رضا رضاییان جلسه اول ۲۸ اسفند دانلود
۱۶ درس توانبخشی محمد رضا رضاییان جلسه دوم ۲۸ اسفند دانلود
۱۷ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۱۸ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه دوم ۵ فروردین دانلود
۱۹ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۰ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۱ روش تحقیق و گزارش نویسی رضا اکبری موحد جلسه اول ۵ فروردین دانلود
۲۲ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه دوم ۶ فروردین دانلود
۲۳ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه سوم ۶ فروردین دانلود
۲۴ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه دوم ۶ فروردین دانلود
۲۵ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه سوم ۶ فروردین دانلود
۲۶ روش تحقیق و گزارش­ نویسی رضا اکبری موحد جلسه دوم ۶ فروردین دانلود
۲۷ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه سوم ۱۴ فروردین دانلود
۲۸ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه چهارم ۱۴ فروردین دانلود
۲۹ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه چهارم – فیلم ۱۸ فروردین دانلود
۳۰ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه چهارم – جزوه ۱۸ فروردین دانلود
۳۱ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه پنجم – فیلم ۱۸ فروردین دانلود
۳۲ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه پنجم – جزوه ۱۸ فروردین دانلود
۳۳ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه چهارم  -فیلم ۱۸ فروردین دانلود
۳۴ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه چهارم -فایل ارائه ۱۸ فروردین دانلود
۳۵ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه پنجم  -فیلم ۱۸ فروردین دانلود
۳۶ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه پنجم – فایل ارائه ۱۸ فروردین دانلود
۳۷ روش تحقیق و گزارش نویسی رضا اکبری موحد جلسه سوم – فیلم ۱۸ فروردین دانلود
۳۸ روش تحقیق و گزارش نویسی رضا اکبری موحد جلسه سوم – فایل ارائه ۱۸ فروردین دانلود
۳۹ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه پنجم ۱۸ فروردین دانلود
۴۰ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه ششم ۱۸ فروردین دانلود
۴۱ پدیده های بیوالکتریکی سمیرا  عباسی جلسه هفتم ۱۸ فروردین دانلود
۴۲ تجزیه و تحلیل سیستم ها محمدباقر خدابخشی جلسه اول ۱۸ فروردین دانلود
۴۳ تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی محمدباقر خدابخشی جلسه اول ۲۰ فروردین دانلود
۴۴ فناوری اطلاعات محمد رضا رضاییان جلسه چهارم ۲۱ فروردین دانلود
۴۵ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه ششم ۲۱ فروردین دانلود
۴۶ تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه ششم ۲۱ فروردین دانلود
۴۷ تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه هفتم ۲۱ فروردین دانلود
۴۸ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه ششم -فیلم ۲۴ فروردین دانلود
۴۹ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه ششم – جزوه ۲۴ فروردین دانلود
۵۰ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه هفتم – فیلم ۲۴ فروردین دانلود
۵۱ تجزیه و تحلیل سیستم ها رضا اکبری موحد جلسه هفتم – جزوه ۲۴ فروردین دانلود
۵۲ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه ششم -فیلم ۲۴ فروردین دانلود
۵۳ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه ششم – جزوه ۲۴ فروردین دانلود
۵۴ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه ششم – کدها ۲۴ فروردین دانلود
۵۵ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه هفتم – فیلم ۲۴ فروردین دانلود
۵۶ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه هفتم – جزوه ۲۴ فروردین دانلود
۵۷ برنامه نویسی کامپیوتر رضا اکبری موحد جلسه هفتم – کدها ۲۴ فروردین دانلود
۵۸ روش تحقیق و گزارش­ نویسی رضا اکبری موحد جلسه چهارم – فیلم ۲۴ فروردین دانلود
۵۹ روش تحقیق و گزارش­ نویسی رضا اکبری موحد جلسه چهارم – فایل ارائه ۲۴ فروردین دانلود
۶۰ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی سمیرا عباسی جلسه ۱ ۲۴ فروردین دانلود
۶۱ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی سمیرا عباسی جلسه ۲ ۲۴ فروردین دانلود
۶۲ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی سمیرا عباسی جلسه ۳ ۲۴ فروردین دانلود
۶۳ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی سمیرا عباسی جلسه ۴ ۲۴ فروردین دانلود
۶۴ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی سمیرا عباسی تکلیف فصل اول ۲۴ فروردین دانلود
۶۵ فناوری اطلاعات محمد رضا رضاییان جلسه ۴ ۲۴ فروردین دانلود
۶۶ پردازش تصویر محمد رضا رضاییان جلسه ۶ ۲۴ فروردین دانلود
۶۷ تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه ۶ ۲۴ فروردین دانلود
۶۸ تصویرنگاری محمد رضا رضاییان جلسه ۷ ۲۴ فروردین دانلود
۶۹ زبان تخصصی شهریار جاماسب جلسه  ۱ ۲۵ فروردین دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *