دکتر امیر مومنی

رئیس دانشگاه صنعتی همدان


برای ملاقات با ریاست محترم دانشگاه، هماهنگی های لازم با دفتر ایشان ضروری است.

ارسال پیام به ریاست دانشگاه