تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات –  بروز شده در ۵ بهمن

https://instagram.com/_u/hut.university

نام درس نام استاد تاریخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری به اعتراضات
ریاضی۱ علی ختن لو ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶
ریاضی۱ وانیا خداکرمی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
ریاضی۱ محی الدین فلاحت ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰
ریاضی۱ اعظم دولت نژاد ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
ریاضی۱ پگاه مقیمی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹
ریاضیات پیشرفته هادی سبحانی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱
ریاضی مهندسی راضیه ترکمنی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴
ریاضی مهندسی رسول باغبانی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰
ریاضی مهندسی ابوالفضل شجاعیان ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱
فولادسازی مهدی پورعبدلی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱
مکانیک سنگ پیشرفته نیما بابانوری ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲
سیستمهای کنترل خطی مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
شیمی فیزیک مواد اکبر حیدرپور ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۸
بهره برداری از سیستم های قدرت عباس فتاحی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
ریاضی مهندسی محمود پری پور ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۹
ریاضی مهندسی لطف الله کریمی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۸
مباحث ویژه در شبیه سازی سیاوش رجبی ۹۸/۱۰/۲۱
طرح و اقتصاد کارخانه مجتبی رسته ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰
روش تجزیه مواد معدنی مجید رضایی والا ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۹
تئوری نابجایی بهزاد طولمی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی محمدرضا رضائیان ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی سمیرا عباسی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴
سیگنالها و سیستمها راضیه ترکمنی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵
سیگنالها و سیستمها قاسم علی پور ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
کنترل غیر خطی هادی دلاوری ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱
انتقال حرارت۲ هادی سبحانی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۹
سنگ شناسی بهشاد جدیری ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
زبان تخصصی سمیرا عباسی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴
مباحث ویژه در پردازش تصویر محمدرضا رضائیان ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰
انتقال حرارت۲ مسعود وصالی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت
ماشینهای الکتریکی۳ سید محمد مهدی موسوی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱
تئوری فرآیندهای هیدرو مهدی پورعبدلی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴
مدیریت پروژه فناوری اطلاعات مجتبی فرهانچی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶
تهویه در معادن ستار مهدوری ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱
جبرخطی لطف الله کریمی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۸
مدارهای الکتریکی ۲ جواد رضوانی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۸
موازنه انرژی و مواد ابوالفضل شجاعیان ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰
افزار توانبخشی مهدی سمواتی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
کنترل زمین و نگهداری مصطفی اسدی زاده ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰
آمار و احتمالات امید حمیدی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰
فارسی عمومی فاطمه بابایی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰
ساختمان داده ها مه لقا افراسیابی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰
استاتیک نعمیه فخار ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
فارسی عمومی طاهره قاسمی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰
فارسی عمومی مریم اسمعلی پور ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰
معدنکاری زیرزمینی پیشرفته ستار مهدوری ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹
فیزیک الکترونیک شعیب بابایی توسکی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴
تولید فلزات غیرآهنی سعید کریمی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹
مهندسی سطح پیشرفته امیدبیات ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
زبان تخصصی مهندسی شیمی بیژن مدی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰
زمین شناسی عمومی بهشاد جدیری ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲
ریزسیستم ها و ریزمولدها سید محمد عظیمی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰
انتقال جرم جابر یوسفی سیف ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱
فیزیک بدن انسان سمیرا عباسی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴
اقتصاد مهندسی رسول سلیمانی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰
ابزار دقیق پیشرفته مهدی خدابنده ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
سیستمهای کنترل خطی محمدباقر خدابخشی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
برنامه سازی پیشرفته محمدرضاآذریون ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱
سینتیک مواد سعید کریمی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰
تجارت الکترونیکی رضا محمدی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
انتقال جرم مسعود وصالی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱
روش و ارائه ی تحقیق بهشاد جدیری ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰
الکترومغناطیس شعیب بابایی توسکی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
پردازش گفتار قاسم علی پور ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۹
الکترومغناطیس حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰
اصول انجماد و ریخته گری احمد قادری حمیدی ۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰
بلورشناسی و آزمایشگاه احمد قادری حمیدی ۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹
آناتومی شهریار جاماسب ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳
آشنایی با تاریخچه و مبانی اکبر حیدرپور ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴
ریاضی مهندسی اسماعیل فیضی ۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۰/۲۴
مبانی مکانیک سنگ نیما بابانوری ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت۱۱
مقاومت مصالح نیما بابانوری ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت۱۰
مکانیک سیالات پیشرفته علیرضا بهرامیان ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت۱۱
سیستمهای کنترل دیجیتال مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۰
فیزیک۲ معصومه خامه چی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۹
تجزیه و تحلیل سیستمها محمدباقر خدابخشی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۰
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویدا احمدی ثابت ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت۱۱
مبانی مهندسی برق پژمان بیات ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت۱۲
مکانیک سیالات۱ علیرضا بهرامیان ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت۱۰:۳۰
ماشینهای الکتریکی۱ عباس فتاحی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۴
پایگاه داده مه لقا افراسیابی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۰
شبکه های مخابراتی سیاوش رجبی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۱۰
مبانی اکتشاف مواد معدنی بهشاد جدیری ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۲
تغییر فرم گرم امیر مومنی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۱۰
آتشکاری پیشرفته حسام دهقانی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت۱۰
فیزیک۲ مژگان نجفی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت۱۲:۳۰
فیزیک۲ حمید یوسفی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۰
فیزیک۲ مجتبی مظاهری ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت۱۰
کنترل فرآیندها بیژن مدی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۱
زمین شناسی اقتصادی بهشاد جدیری ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۱:۳۰
معدنکاری زیرزمینی ستار مهدوری ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۱۰
تئوری تهیه و مصرف آهن اسفنجی اکبر حیدرپور ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت۸
معدنکاری زیر زمینی حسام دهقانی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت۱۰
ماشینهای الکتریکی۲ سید محمد مهدی موسوی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۱۵
روشهای شناسایی و آنالیز مواد بهزاد طولمی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۱۵
مخابرات آنالوگ و دیجیتال علی کلانترنیا ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۴
ماشینهای الکتریکی۲ عباس فتاحی ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۵
طراحی الگوریتمها فاطمه امیری ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۱
خوردگی و حفاظت مواد امید بیات ۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۴
تاریخ تحلیلی یزدان شاهمرادی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت۸
تاریخ تحلیلی حافظ اسدبیگی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۳
تاریخ تحلیلی علی زیرکی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۱
اندیشه اسلامی۲ محسن منصوری ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت۸
اندیشه اسلامی۲ رحمت الله روحی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت۸
اندیشه اسلامی۱ محرمعلی احمدی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۱۰
اندیشه اسلامی۱ جلال سبحانی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت۱۰
اندیشه اسلامی۱ مهدی صفایی اصل ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت۱۱
اندیشه اسلامی۱ محسن منصوری ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت۸
اندیشه اسلامی۱ رحمت الله روحی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت۸
دانش خانواده و جمعیت سید کمال حسینی یمین ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت۸
دانش خانواده و جمعیت سعیده مددی مدام ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت۱۴:۴۵
شناسایی سیستم جواد رضوانی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت۸
عملیات واحد۲ مجتبی رسته ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت۱۱
مدارهای الکتریکی ۱ علیرضا فلاحی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۷
طراحی معادن حسام دهقانی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۰/۳۰ساعت ۱۰
چالزنی و انفجار حسام دهقانی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۲ساعت ۱۰
مدارهای الکتریکی۱ شهریار جاماسب ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۸ساعت ۱۳
ترمودینامیک ۲ ابوالفضل شجاعیان ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۷ساعت ۱۱
ریاضی۲ علی ختن لو ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۳ساعت ۱۱
ریاضی۲ محی الدین فلاحت ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۲ساعت ۹
ریاضی۲ وانیا خداکرمی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۲ساعت ۹
نمونه برداری پدرام اشتری ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۰/۲۹ساعت ۱۴
پردازش تصویر حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۲ساعت ۱۰
خواص مکانیکی مواد۱ بهزاد طولمی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۵ساعت ۱۶
ریاضی۲ اعظم دولت نژاد ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۲ساعت ۱۲:۳۰
ریاضی مهندسی پیشرفته وهاب سرفرازی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۵ساعت ۱۰
انتقال جرم پیشرفته مسعود وصالی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۶ساعت ۱۱
مدار منطقی محمدرضا رضائیان ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۵ساعت ۱۰:۳۰
الکترونیک۲ حمیدرضا قنبری خرم ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۵ساعت ۱۰
نقشه برداری معدنی وهاب سرفرازی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۵ساعت ۱۱
استاتیک و مقاومت مصالح پیام ورشوی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۷ساعت ۱۱
الکترونیک۱ علیرضا فلاحی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۸
مدارهای الکتریکی۱ قاسم علی پور ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱
مدارهای الکتریکی۱ مجتبی حسینی تودشکی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
تحلیل و طراحی سیستم ها حسن بشیری ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹:۳۰
نقشه برداری معدنی ستار مهدوری ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۸
فیزیک۱ معصومه خامه چی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۹
فیزیک۱ مژگان نجفی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰
فیزیک۱ حمید یوسفی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹
فیزیک۱ مجتبی مظاهری ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴
مکانیک سیالات پدرام اشتری ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰
روش پژوهش مه لقا افراسیابی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰
متالورژی فیزیکی مواد۱ احمد قادری حمیدی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰
الکترونیک۱ محمدحسین دوست محمدی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱
کارتوگرافی مصطفی اسدی زاده ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۸
مبانی مهندسی پلیمر هادی سبحانی ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱
تحلیل سیستمهای انرژی رمضانعلی نقی زاده ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴
طراحی و انتخاب مواد مهندسی بهزاد طولمی ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷
معماری کامپیوتر محسن احمدوند ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲
الکترونیک صنعتی سید محمد عظیمی ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰
دانش خانواده و جمعیت فاطمه محیطی ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵
الکترونیک۲ شهریار جاماسب ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۱۳
ترمودینامیک ۱ جابر یوسفی سیف ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰
ترمودینامیک ۱ ابوالفضل شجاعیان ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹
ابزار دقیق جواد رضوانی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۸
آشنایی با مهندسی برق جواد رضوانی ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۸
عملیات واحد۱ مجتبی رسته ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱
متالورژی فیزیکی مواد۲ امید بیات ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵
زبان تخصصی پدرام اشتری ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴
مدارهای الکتریکی۱ شعیب بابایی توسکی ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
طراحی کامپیوتری محسن احمدوند ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲
استاتیک پزشکی نعمیه فخار ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
فرآیندهای انجماد پیشرفته احمد قادری حمیدی ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰
اصول رباتیکز فاضله توسلیان ۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰
روش پژوهش فاضله توسلیان ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰
شیمی عمومی۱ فرزانه سلطانی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱
اصول شکل دهی امیر مومنی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
خواص مکانیکی مواد۲ امیر مومنی ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
ترمودینامیک ۱ صمد قاسمی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۸
سیستم دیجیتال۲ علیرضا کوکبی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱
تصفیه آب و فاضلاب مسعود وصالی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱
مدیریت و کارآفرینی در مهندسی مهناز آصف پور ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵
دینامیک پیام ورشوی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
مدارهای الکتریکی احسان قاسمی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶
الکترونیک۳ حمیدرضا قنبری خرم ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰
فرآیندهای پالایش مجتبی رسته ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱
برنامه نویسی کامپیوتر جواد پاینده ۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱
طراحی مدارهای مجتمع علیرضا کوکبی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱
شیمی عمومی معصومه بلالی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰
توزیع انرژی عباس فتاحی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰
ریاضیات گسسته مه لقا افراسیابی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰
سیستم های دیجیتال محمدرضا رضائیان ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰
برنامه سازی بیژن مدی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
سیستم های دیجیتال محمد حسین دوست محمدی ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۸
مبانی کانه آرایی پدرام اشتری ۹۸/۱۱/۰۱
مبانی استخراج مواد معدنی مصطفی اسدی زاده ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
ریاضیات گسسته فاطمه امیری ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
شیمی عمومی(مکانیک) مجید رضایی والا ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۰
شیمی عمومی مجید رضایی والا ۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰
اصول طراحی کامپایلر فرزانه زارعی ۹۸/۱۱/۰۲ ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
اصول سیستم های مخابراتی حمیدرضا شاه دوستی ۹۸/۱۱/۰۲ ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۸
خواص مواد مهندسی صمد قاسمی ۹۸/۱۱/۰۲ ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۸

1 Comment

  1. دانشجو گفت:

    باسلام
    تاریخ اعتراض حضوری درس مدار مخابراتی استاد شفاعی که امتحانش ۲۹ دی بود چرا اعلام نشده.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *