عکس کاور خود را تغییر دهید
vice-presidency-of-education-and-research
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر رمضانعلی نقی زاده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری برق - قدرت
08138411528

مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1394

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف

سمت : مسئول دفتر


تلفن : 08138411528


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
vice-presidency-of-education-and-research
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر رمضانعلی نقی زاده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری برق - قدرت
08138411528

مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1394

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف

سمت : مسئول دفتر


تلفن : 08138411528


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها