Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر رمضانعلی نقی زاده
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری برق - قدرت
08138411559
This file has been removed.

مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1394

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر رمضانعلی نقی زاده
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری برق - قدرت
08138411559
This file has been removed.

مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1394

اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها