عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر محمود پری پور
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری ریاضیات
38411115
اطلاعیه ها

اهم وظايف:

1-نظارت براجراي دقيق قوانين ومقررات خوابگاهي
2-انجام بازديدهاي دوره اي ازخوابگاه ها
3-نظارت دائم بر ورود و خروج و رعايت بهداشت و.....درخوابگاه ها
4-نظارت برحُسن انجام امور محوله اداره سلف سرويس از لحاظ كيفيت و كميت غذا و تغذيه و بهداشت محيط
5-انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
6-انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان
7-انجام امور مربوط به بيمه دانشجويان با انتخاب شركت بيمه معتبر
8-پيگيري وانتخاب شركت حمل ونقل معتبر و عقد قرارداد
9-تدوين برنامه هاي اياب وذهاب جهت واحد هاي مختلف دانشگاه،اردو هاي مختلف دانشجويي وخوابگاه هاي دانشگاه
10-ارائه برنامه هاي مرتبط با مشاوره دانشجويان در زمينه هاي تحصيلي، خانوادگي و فرهنگي
11-همكاري با شوراي صنفي و استفاده از نقطه نظرات آنان در برنامه هاي مختلف خوابگاهي،تغذيه،آموزشي،رفاهي

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
خانم قنایی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

خانم فرهادی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

آقای مطهری

سمت : کارشناس اداره خوابگاه ها

تلفن : 08138411119

آقای ناصری

سمت : سرپرست اداره تربت بدنی

تلفن : 08138411114

 

آقای مقیمی

سمت : کارشناس تغذیه

تلفن : 08138411114

خانم حیدر رضایی

سمت : مرکز مشاوره دانشجویی

تلفن : 08138411121

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر محمود پری پور
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری ریاضیات
38411115
اطلاعیه ها

اهم وظايف:

1-نظارت براجراي دقيق قوانين ومقررات خوابگاهي
2-انجام بازديدهاي دوره اي ازخوابگاه ها
3-نظارت دائم بر ورود و خروج و رعايت بهداشت و.....درخوابگاه ها
4-نظارت برحُسن انجام امور محوله اداره سلف سرويس از لحاظ كيفيت و كميت غذا و تغذيه و بهداشت محيط
5-انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
6-انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان
7-انجام امور مربوط به بيمه دانشجويان با انتخاب شركت بيمه معتبر
8-پيگيري وانتخاب شركت حمل ونقل معتبر و عقد قرارداد
9-تدوين برنامه هاي اياب وذهاب جهت واحد هاي مختلف دانشگاه،اردو هاي مختلف دانشجويي وخوابگاه هاي دانشگاه
10-ارائه برنامه هاي مرتبط با مشاوره دانشجويان در زمينه هاي تحصيلي، خانوادگي و فرهنگي
11-همكاري با شوراي صنفي و استفاده از نقطه نظرات آنان در برنامه هاي مختلف خوابگاهي،تغذيه،آموزشي،رفاهي

 

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
خانم قنایی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

خانم فرهادی

سمت : کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن : 08138411112

آقای مطهری

سمت : کارشناس اداره خوابگاه ها

تلفن : 08138411119

آقای ناصری

سمت : سرپرست اداره تربت بدنی

تلفن : 08138411114

 

آقای مقیمی

سمت : کارشناس تغذیه

تلفن : 08138411114

خانم حیدر رضایی

سمت : مرکز مشاوره دانشجویی

تلفن : 08138411121

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها