عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر بهنام میری پور فرد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (رباتیک)
08138411526
08138411526
مدیرگروه
 • استادیار گروه مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان از فروردین 92 تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی رباتیک از تیرماه 92 تاکنون
 • سرپرست مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی همدان از اردیبهشت 95 تاکنون
 • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه رباتیک
 • عضو هیات تحریریه مجله Computational Research Progress in Applied Science & Engineering
 • داور مجلات Robotica، Mechanical Engineering Science، مکانیک مدرس، مکانیک شریف، مکانیک امیرکبیر، مکانیک تبریز و International Journal of Engineering
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر پیام ورشوی جاغرق

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احسان خادمی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر نعیمه فخار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر جواد پاینده پیمان

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
مهندس کاوه دارابی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر بهنام میری پور فرد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (رباتیک)
08138411526
08138411526
مدیرگروه
 • استادیار گروه مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان از فروردین 92 تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی رباتیک از تیرماه 92 تاکنون
 • سرپرست مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی همدان از اردیبهشت 95 تاکنون
 • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه رباتیک
 • عضو هیات تحریریه مجله Computational Research Progress in Applied Science & Engineering
 • داور مجلات Robotica، Mechanical Engineering Science، مکانیک مدرس، مکانیک شریف، مکانیک امیرکبیر، مکانیک تبریز و International Journal of Engineering
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر پیام ورشوی جاغرق

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احسان خادمی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر نعیمه فخار

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty member
دکتر جواد پاینده پیمان

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

faculty-member
مهندس کاوه دارابی

تلفن : 08138411101


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها