Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر بهنام میری پور فرد
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (رباتیک)
08138411526
08138411526
This file has been removed.
 • استادیار گروه مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان از فروردین 92 تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی رباتیک از تیرماه 92 تاکنون
 • سرپرست مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی همدان از اردیبهشت 95 تاکنون
 • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه رباتیک
 • عضو هیات تحریریه مجله Computational Research Progress in Applied Science & Engineering
 • داور مجلات Robotica، Mechanical Engineering Science، مکانیک مدرس، مکانیک شریف، مکانیک امیرکبیر، مکانیک تبریز و International Journal of Engineering
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر پیام ورشوی جاغرق
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احسان خادمی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر نعیمه فخار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر جواد پاینده پیمان
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
مهندس کاوه دارابی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر بهنام میری پور فرد
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (رباتیک)
08138411526
08138411526
This file has been removed.
 • استادیار گروه مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان از فروردین 92 تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی رباتیک از تیرماه 92 تاکنون
 • سرپرست مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی همدان از اردیبهشت 95 تاکنون
 • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه رباتیک
 • عضو هیات تحریریه مجله Computational Research Progress in Applied Science & Engineering
 • داور مجلات Robotica، Mechanical Engineering Science، مکانیک مدرس، مکانیک شریف، مکانیک امیرکبیر، مکانیک تبریز و International Journal of Engineering
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر پیام ورشوی جاغرق
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احسان خادمی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
دکتر نعیمه فخار
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty member
دکتر جواد پاینده پیمان
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

faculty-member
مهندس کاوه دارابی
تلفن : 08138411101

پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها